Doç. Dr. Muharrem ŞAHİNER Muharrem ŞAHİNER
İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri
muharremsahiner@kilis.edu.tr
03488142666/ 1568-1410-7000