KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

Personel Daire Başkanlığı

 

 

 

KPSS-2020/1 Sonuçlarına Göre Üniversitemize Atanan Aday Memurların Dikkatine

 

Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere 8 adet kadro ve pozisyona, ön lisans düzeyinde, KPSS-2020/1 sonuçlarına göre Üniversitemiz bünyesine yerleştirilen adayların başvuruları alınmaya başlanmış olup bu süreçte takip edilmesi gereken yol aşağıda gösterilmiştir.

A – GENEL AÇIKLAMA

03/05/2002 tarih ve 24744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2020/1 merkezi yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemize yerleştirilen adaylardan istenilen atamaya esas teşkil edecek belgeler aşağıda gösterilmiştir.

1.Dilekçe (örneği ekte mevcut)

2.Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği
3.Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde diplomalarının aslı veya noterden tasdikli örneği

4.Nüfus Cüzdanı fotokopisi
5. Sabıka kaydını gösterir belge (e-devletten alınabilir)
6. Sağlık durumunu belirtir yazılı beyanı

7.Kan grubu gösterir belge
8. Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için) (e-devletten alınabilir)

9.Son altı ay içerisinde mevzuata uygun olarak çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet)
10.2020/1 merkezi yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı

11-İkametgâh İlmühaberi (e-devletten alınabilir)

12.Mal Beyannamesi (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığından temin edilecektir.)

 

Not: Adayların başvuruda aranan şartları (tercih kılavuzunda da belirtildiği üzere) son başvuru tarihi itibariyle taşımaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra temin edilen belge veya eksik evraklar ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

B – BELGE TESLİMİ

Adayların, atamaya esas teşkil edecek belgelerini açık iletişim bilgilerini gösteren dilekçelerine eklemek suretiyle 27/08/2020 tarihi mesai sonuna kadar Mehmet Sanlı Mah.Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:134 Merkez / KİLİS adresinde bulunan Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen/kargo ile teslim etmeleri gerekmektedir.

 

C – DEĞERLENDİRME

Adayların gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, ataması yapılsa dahi bütün işlemleri iptal edilecektir. Kişi bu konuda hiçbir hak iddia etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İş bu duyuru ilgililere ilanen tebliğ olunur.

 

Dilekçe Örneği İçin TIKLAYIN