Title

Prof. Dr.

Mehmet Ali YILDIRIM

Name-Surname

Mehmet Ali YILDIRIM

Year and Place of Birth

https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=54AACDB201362F67

Faculty/School

Fen-Edebiyat

Department

Tarih/Yakınçağ Tarihi

Language Competency

E-mail/Web

maliyildirim@kilis.edu.tr

Phone/Fax

1444

EDUCATION

Degree

University/Faculty/School

Year

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Fen-Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü

1999-2002

Yüksek Lisans

Gaziantep Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

2003-2006

Doktora

Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

2006-2010

ACADEMIC EXPERIENCE

Duty Title

Institution

Year

Arş. Gör.

Gaziantep Üniversitesi

2004-2007

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2007-2010

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2010-2015

Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2015-2020

Prof. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2020--

RESEARCH AREAS

Yüksek Lisans Tezi

152 Numaralı (H.1302-1303-M.1884-1885) Ayntab Şeriyye Sicili'nin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi / Yakınçağ Tarihi

Doktora Tezi

Tanzimat Döneminde Meslek Okulları / Yakınçağ Tarihi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yurdal DEMİREL, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Elazığ’da Modern Eğitim (1839-1923), Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kilis 2012.

Özen SÖYLER, İstanbul Sanayi Mektebi’nin 1909 Tarihli Ders Programı (Transkripsiyon ve Değerlendirme), Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kilis, 2014.

Savaş ÖZDEMİR,  II. Abdulhamid Devri Vilayet Sanayi Mektepleri, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kilis, 2015.

Nazan ŞAHİN,  Takvîm-i Vekâyi'ye Göre Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Devleti'nde Eğitim Hareketleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kilis, 2019.

Zübeyde TAHAL,  Kilis Yevmi Halk Gazetesi (Transkripsiyon ve Değerlendirme 1925-1926), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kilis, 2019.

Ali AKDENİZ, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Kilis'te Modern Eğitim, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kilis, 2020.

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Yakınçağ Osmanlı Tarihi (Sosyo-Kültürel Tarih, Eğitim Tarihi).


ADMINISTRATIVE EXPERIENCE

İDARİ GÖREVLER

Duty

Duty Year

Rektör Yardımcısı 2021--
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü 2018-2021
Sanat Tarihi Bölüm Başkan V. 2018-2019
Sosyoloji Bölüm Başkan V. 2017-2018
Kilis Tarihi ve Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü 2017-2021
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu Müdür V. 2017-2018
Rektör Danışmanı 2017-2021
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yrd. 2017-2018
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yrd. 2010-2016
Erasmus Bölüm Koordinatörü 2010-2011
Farabi Bölüm Koordinatörü 2010-2012

KURUL ÜYELİKLERİ

Duty

Duty Year

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği 2021--
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği 2017-2019
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği 2017-2018
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği 2017-2018
Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği 2017-2018
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senato Üyeliği 2017--

PUBLICATIONS

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

YILDIRIM, Mehmet Ali, XIX. Yüzyılın Son Çeyreğinde Ayntab’ın Sosyal ve Ekonomik Durumundan Bir Kesit, Gaziantep University Journal of Social Sciences, Vol 11, No 4 (2012): 1205-1225.

YILDIRIM, Mehmet Ali, Osmanlı Vilayetlerinde Mesleki-Teknik Eğitimin Gelişimine Bakışlar: Bursa Sanayi Mektebi, Karadeniz Araştırmaları Dergisi (KARAM), C.10, S.37, Bahar 2013, s.71-90.

YILDIRIM, Mehmet Ali, Osmanlı’da İpekböcekçiliği Eğitimi: Bursa Harir Dârüttalimi ve Dârülharirlerin Açılması, Turkish Studies, Volume 8/5, Spring 2013, s. 975-994.

YILDIRIM, Mehmet Ali, “II. Abdülhamid Devri Taşra İdâdîlerinde Mesleki Eğitim Denemesi”, History Studies, Volume 6 Issue 5, September 2014, p. 249-268.

YILDIRIM, Mehmet Ali, “Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Devleti’nin Beşinci Düşmanı: Çekirgeler”, Gaziantep University Journal of Social Sciences, Vol.13 (4), 2014, p.1017-1042.

YILDIRIM, Mehmet Ali, “XIX. Yüzyıl Sonlarından İtibaren Halep Vilayetinde Çekirge İstilalarına Dair Notlar”, Tarih Okulu Dergisi, Yıl 7, Sayı 19, 2014, s.535-560.

KARACOŞKUN, Mustafa Doğan - YILDIRIM, Mehmet Ali, “Kırım Savaşı’ndan Sonra Meydana Gelen Göçlerin Sosyo-Psikolojik Etkilerine Dair Gözlemler”, TEKE, C.9/3, s.1322/1336.

YILDIRIM, Mehmet Ali, Osmanlı Devleti’nde Muhacir Çocukların Eğitimine Genel Bir Bakış, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.30/2, Elazığ, 2020, s.459-474.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

YILDIRIM, Mehmet Ali, “Geleneklerden Barak Türklerini Yorumlamak (Örüm ve Sağım)”, VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 27 Haziran-01 Temmuz 2006, Gaziantep.

YILDIRIM, Mehmet Ali, “Baraklar ve Ezo, Döne Gelin Adları” Uluslararası Gaziantep Araştırmaları (Sözlü Kültür, Dil ve Edebiyat) Sempozyumu, 10-12 Nisan, Gaziantep, 2008.

YILDIRIM, Mehmet Ali, “XIX. Yüzyılın Son Çeyreğinde Ayntab Kazasında Ermeni Milliyetçiliği ve Amerikalı Misyonerler”, (EUSAS II, 22-24 Mayıs, Kayseri, 2008), Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler, C.III, Erciyes Üniversitesi Yayını-163, Kayseri 2009, s.51-63.

YILDIRIM, Mehmet Ali, “Halep Islahhânesi’nin Açılışı ve Gelişimi Hakkında Bir İnceleme”, I. Uluslararası Muallim Rıfat Kilis ve Çevresi Sempozyumu, 16-17 Mayıs, Kilis, 2013.

YILDIRIM, Mehmet Ali, “Abdulhamid Devrinde Mesleki-Teknik Eğitimin Gelişimi: Vilayet Sanayi Mektepleri”, Sultan II. Abdulhamid Sempozyumu, Selanik, 20-21 Şubat 2014.

YILDIRIM, Mehmet Ali, "Osmanlı Döneminde Sanayi Mekteplerinin Kimsesiz ve Yetim Çocukların Korunmasına Yönelik İşlevleri", II. Uluslararası Ortadoğu Konferansları (Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu), Kilis, 28-29 Nisan 2016, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yayınları, s.588-597.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

YILDIRIM, Mehmet Ali, Dersaâdet Sanayi Mektebi (İstanbul Sanayi Mektebi 1868-1926), Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2012.

YILDIRIM, Mehmet Ali, “Yakınçağ Kilis Tarihi Kaynakları Hakkında Bazı Değerlendirmeler” İlk Çağlardan Modern Döneme Tarihten İzler II, Berikan Yayınevi, Ankara, 2018, s.435-450.

YILDIRIM, Mehmet Ali, "Osmanlı Devleti’nde Tarımsal Dönüşüm (Ziraat Mektepleri)", İlk Çağlardan Modern Döneme Tarihten İzler, Berikan Yayınevi, Ankara 2018, s.321-333.

YILDIRIM, Mehmet Ali, “Selanik Hamidiye Ziraat Ameliyyat Mektebi ve Numune Çiftliği”, Osmanlı Modernleşmesi Sürecinde Selanik Vilayetinde Eğitim, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2019, s.167-200

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

YILDIRIM, Mehmet Ali, “1895-1896 İsyanları Sırasında Ayntab’da Ermeniler ve Hınçak Cemiyeti”, DTCF. Tarih Araştırmaları Dergisi, C.XXVII, S.44, Ankara, 2008, s.166-179.

YILDIRIM, Mehmet Ali, “Osmanlı’da İlk Çağdaş Zirai Eğitim Kurumu: Ziraat Mektebi (1847- 1851)”, OTAM, S.24. Ankara, 2010, s.223-237.

YILDIRIM, Mehmet Ali, “II. Meşrutiyet Devrinde Vilayet Sanayi Mekteplerini Yeniden Yapılandırma Girişimleri: Vilâyât Sanayi Mektepleri Tertibatı” Tarih Araştırmaları Dergisi, C.XXXI, S.52, Ankara Eylül, 2012, s.135-170.

YILDIRIM, Mehmet Ali, Halkalı Ziraat Mektebi’nin Açılış Sürecine Dair Bazı Mülahazalar ve Amasyan Efendi’nin Layihası, DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, C.XXXII, S.53, Ankara Mart 2013, s.265-302.

YILDIRIM, Mehmet Ali, “Düyûn-ı Umûmiyye İdâresi’nin Kurulmasından Sonra Osmanlı’da Kozacılığın (İpekböcekçiliğinin) Gelişimine Dair”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.10, S.22, Eylül 2013, s.65-83.

YILDIRIM, Mehmet Ali, “Osmanlı’da Modern Ziraatın Gelişimine Katkı Sunan İki Ermeni Mütehassıs: Hagop Amasyan ve Kevork Torkomyan”, Sosyal Bilimler Dergisi, C.6/12, Kilis, 2016, s.126-143.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

YILDIRIM, Mehmet Ali, YILDIRIM, N., Gaziantep Yöresinde Barak Boyu, Damla Matbaası, Gaziantep, 2011.

YILDIRIM, Mehmet Ali, “Tanzimat Döneminde Dârülmuallimîn Mezunlarının Rüşdiyelere Tayini”, Musa Çadırcı’ya Armağan Yazılar, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, 2012, s.377- 393.

YILDIRIM, Mehmet Ali - AKDENİZ, Ali, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Kilis'te Modern Eğitim, KİTAM Yayınları, Kilis, 2020.

Diğer Yayınlar

YILDIRIM, Mehmet Ali, Uluslararası Mercidabık'tan Günümüze 500 Yılda Orta Doğu Sempozyumu Bildiri Kitabı, (Editör), KİTAM Yayınları, Kilis, 2017.

YILDIRIM, Mehmet Ali, Birinci Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBK) Bildiri Kitabı, (Editör), Kilis, 2019.

YILDIRIM, Mehmet Ali, Koronavirüs Pandemisi ve Geçmişten Günümüze Salgın Hastalıklar, (Editör), Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yayınları, Kilis, 2020.PROJECTS

81.

YILDIRIM, Mehmet Ali, Osmanlı Devleti’nde Modern Zirai Eğitimin Tarihsel Gelişimi, (BAP), Proje No: 10991, 2017.

240.

YILDIRIM, Mehmet Ali, Kilis Tarihi ve Kültürü Canlanıyor, (Koordinatör Yardımcısı/Proje Sorumlusu) İpekyolu Kalkınma Ajansı, Sözleşme No: TRC1/18/KTA/0008, 2018-2020. 

258.

YILDIRIM, Mehmet Ali, Arşiv Belgelerinde Kilis, (BAP), Proje No:18-12291, 2018, 2021. 

REWARDS

OTHER SCIENTIFIC ACTIVITIES

51.

YILDIRIM, Mehmet Ali, “Osmanlı’da Yetim ve Kimsesiz Çocukların Eğitimine Bir Örnek: Islahhaner. "Yardımlaşmada Yarışma" Paneli, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 13 Aralık 2017.  

415.

YILDIRIM, Mehmet Ali,  Psikolojik, Sosyal ve Tarihi Boyutuyla Çocuk Yaşta Evlilikler (Panelist), Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 29 Eylül 2017, Kilis.