Title

Dr. Öğr. Üyesi

Erdinç GÜLCÜ

Name-Surname

Erdinç GÜLCÜ

Year and Place of Birth

https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=5030931263171C71

Faculty/School

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Department

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD

Language Competency

E-mail/Web

e.gulcu@kilis.edu.tr

Phone/Fax

03488142662-1728

EDUCATION

Degree

University/Faculty/School

Year

Lisans

Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

1986-1990

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih-Yakınçağ ABD

1990-1993

Doktora

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih-Yakınçağ ABD

1993-1999

ACADEMIC EXPERIENCE

Duty Title

Institution

Year

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

1991-2000

Dr. Öğr. Üyesi

Gaziantep Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü

2000-2007

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü

2007-2016

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD

2016-Devam ediyor

RESEARCH AREAS

Yüksek Lisans Tezi

Gülcü, Erdinç, 1691-1720 M. (1103-1133 H.) Tarih ve 391 Numaralı Harput Şer’iyye Sicili, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ, 1993.


Doktora Tezi

Gülcü, Erdinç, Osmanlı İdaresinde Bağdat (1534-1623), Basılmamış Doktora Tezi, Elazığ, 1999.


Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Karasu, Demet, 1839–1850 Tarihli 8 Numaralı Halep Ahkâm Defteri’nin (S. 1-100) Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi, Kilis, 2011. 

Tunç, Samiye, Modernleşme Sürecinde Türk Aile Yapısına Kadınlar Dünyası Dergisi’nin Bakışı (Sayı: 1-144), Kilis, 2013. 

Ersoy, Mine, Zevra Gazetesi (S. 1-100)’nin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi, Kilis, 2014. 

Kaygısız, Hüseyin, Filistin’e Yapılan Yahudi Göçleri (1881-1917), Kilis, 2014.

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Yakınçağ Tarihi (Sosyo-Kültürel Tarih)

Orta Doğu Tarihi


ADMINISTRATIVE EXPERIENCE

İDARİ GÖREVLER

Duty

Duty Year

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdür V. 2017-Devam ediyor
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Danışmanlığı 2017-Devam ediyor
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdür V. 2017-2017
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanlığı 2016-2017
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanlığı 2011-2016
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı 2007-2009
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölüm Başkanlığı 2007-2008
Gaziantep Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı 2002-2004
Gaziantep Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanlığı 2001-2002

KURUL ÜYELİKLERİ

Duty

Duty Year

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senato Üyeliği 2017-Devam ediyor
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Eğitim-Öğretim Komisyon Üyeliği 2010-2013
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senato Üyeliği 2007-2010

PUBLICATIONS

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gülcü, Erdinç, “1895 Yılında Mamûretülaziz Vilayeti’nde Meydana Gelen Ermeni İsyanları”, Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında Türk Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu Bildirileri  (Antalya, 8-11 Nisan 2015) Özet Kitabı, Antalya, 2015 .


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Gülcü, Erdinç,1542 Tarihli İcmâl Defterine Göre Bağdat Eyaletinde Timar”, İkinci Ortadoğu Semineri (Dünden Bugüne Irak) Bildirileri (Elazığ, 27-29 Mayıs 2004), Elazığ, 2006, s. 307-316.


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gülcü, Erdinç - Gündüz, Ahmet, “Milli Mücadele Döneminde Kilis ve Çevresinde Ermeniler”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 6, S. 11, Hatay 2009, s. 301-315.

Gündüz, Ahmet - Gülcü, Erdinç, “XVI. Yüzyılda Antakya Nahiyesi (1526-1584)”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 6, S. 12, Hatay, 2009, s. 289-323.


Gülcü, Erdinç - Tunç, Samiye, “Osmanlı Basın Hayatında Kadınlar Dünyası Dergisi”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 3, S. 2, Çankırı, 2012, s. 155-176.


Gülcü, Erdinç, “Milli Mücadele Döneminde Kilis”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 2, S. 3, Haziran 2012, s. 1-37.


Gülcü, Erdinç, “XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Bağdat Vilayeti’nde Meydana Gelen İsyanlar ve Eşkıyalık Hareketleri”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 57, Erzurum, 2016, s. 1809-1837.


Gülcü, Erdinç, “Bağdat Vilayeti’nin İdari Taksimatı ve Bağdat Beylerbeyleri (1534-1623)”, Yeni Türkiye Dergisi, S. 84, Ankara, 2016, s. 203-214.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Gülcü, Erdinç, “Bağdat Tarihi Konusunda Nazmi-zâde Murtaza Efendinin -Gülşen-i   Hulefâ- Adlı Eseri Üzerine Mütalâalar”, Birinci Ortadoğu Semineri Bildirileri (Elazığ, 29-31 Mayıs 2003), Elazığ, 2004, s.193-199.


Gülcü, E., “Salnâmelere Göre Kilis (İdarî ve Sosyal Durum)”, VI. Hatay Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri (Antakya, 19-20 Nisan 2002), Hatay, 2004, s.157-168.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Gülcü, Erdinç, “Bağdat Kölemenler Hükümeti (1749-1831)”, Irak Dosyası, C.I, Tarih ve Tabiat Vakfı Yayınları, İstanbul, 2003, s. 213-230.


Diğer YayınlarPROJECTS

REWARDS

OTHER SCIENTIFIC ACTIVITIES