Title

Prof. Dr.

Halil ALDEMİR

Name-Surname

Halil ALDEMİR

Year and Place of Birth

https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=4AEE60C40103062F

Faculty/School

İLAHİYAT

Department

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, TEFSİR ANABİLİM DALI

Language Competency

E-mail/Web

aldemirhalil@kilis.edu.tr

Phone/Fax

1550

EDUCATION

Degree

University/Faculty/School

Year

Lisans

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

1993-1998

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tefsir Bilim Dalı

1998-2001

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tefsir Bilim Dalı

2001-2007

ACADEMIC EXPERIENCE

Duty Title

Institution

Year

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

2010-2012

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

2012-2014

Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı

2014-2019

Prof. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Bilim Dalı

2019-

RESEARCH AREAS

Yüksek Lisans Tezi

Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber'e Yapılan Teselliler,Marmara Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tefsir Bilim Dalı

Doktora Tezi

Kur'an-ı Kerim'e Göre İhtilaf, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tefsir Bilim Dalı

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

 • 2010-2012 Yıllarında Okunan Hutbelerin Tahlili (Kilis İli Örneği), VURAL, Ahmet, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2015.

 • İlkokul Ve Ortaokul Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Ve Değerlendirme Tekniklerini Kullanma Düzeyleri Ve Karşılaştıkları Sorunlar (Osmaniye İli Örneği), KARBEYAZ, Pervin, Ahmet, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2018.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Tarafından 2012-2017 Yılları Arasında Materyal Olarak Kullanılan Elif Cüzlerinin Değerlendirilmesi, KAR, Muhammed Seyyid , Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019.

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Tefsir, Tefsir Usulü, Kur'an İlimleri, Kur'an Tarihi, Arap Dili ve Belağati

ADMINISTRATIVE EXPERIENCE

İDARİ GÖREVLER

Duty

Duty Year

Rektör Yardımcılığı 2021-
Dekanlık 2019-
Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı 2018-2020
Dekan Yardımcılığı (İlahiyat Fakültesi) 2017-2019
Enstitü Müdürlüğü (Sosyal Bilimler Enstitüsü) 2013-2016
Enstitü Müdür Yardımcılığı (Sosyal Bilimler Enstitüsü) 2012-2013
Dekan Yardımcılığı (İlahiyat Fakültesi) 2012-2013
Dekan Yardımcılığı (Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi) 2011-2012
Bölüm Başkanlığı 2010-2011

KURUL ÜYELİKLERİ

Duty

Duty Year

PUBLICATIONS

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 • ALDEMİR, HALİL (2019) 

Âlûsî’nin Mâide 35. Ayet Bağlamında Tevessüle Yaklaşımı -İbn Teymiyye ve Bursevi ile Karşılaştırmalı-,  Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBK), ( 14-16  Nisan / Mersin)

 • ALDEMİR, HALİL (2019)

Esbâb-ı Nüzul İfadelerinin Suyûtî’nin Lübâbu’n-Nükûl Adlı Eserinde İfade Ettiği Değerin Tespiti,  Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi,  (USBK), ( 14-16 Nisan / Mersin)

 • ALDEMİR, HALİL (2019)

İbn Arabî’ye Nispet Edilen Tefsir ile Prof. Dr. Mehmet Okuyan’ın Örtüştüğü Nokta – Hz. Meryem’in Hz. İsa’ya Hamile Kalma Keyfiyeti Örneğinde–,  Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi,  (USBK), ( 14-16 Nisan / Mersin)

 • ALDEMİR, HALİL (2018)

Darendeli Muhammed İbn Ömer’in Beydâvî Hâşiyesi,  International Congress on Political, Economic and Social Studies,  (ICPESS), ( 28 – 30  June 2018 / Venice, ITALY)

 • ALDEMİR, HALİL (2018)

Zâhir Bâtın Kıskacında İslam Toplumu, International Congress on Political, Economic and Social Studies,  (ICPESS), ( 28 – 30 June 2018 / Venice, ITALY)

 • ALDEMİR, HALİL (2018)

Kilisli Süleyman İbn Hacı Ahmed Efendi'nin Tefsirciliği, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, International Scientific Researches Congress  (UBAK), ( 09 – 13 Mayıs 2018 / Mardin)

 • ALDEMİR, HALİL (2018)

Üçüncü Katman Bir Haşiye İncelemesi,  Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, International Scientific Researches Congress  (UBAK), ( 09 – 13 Mayıs 2018 / Mardin)

 • KARACOŞKUN, MUSTAFA DOĞAN-ALDEMİR, HALİL (2018)

Evrensel Bir Öğreti: Başkalarına Karşı Sorumluluk Taşımak -Âl-i İmrân Suresi 75. Ayet Çerçevesinde, Uluslararası İslam ve Model İnsan Sempozyumu, International Symposium on Islam and Model Human, ( 26 – 28 Nisan 2018 / Kahramanmaraş)

 • ALDEMİR, HALİL (2018) 

Mehmed İbn Yusuf Antâlî’nin Besmele Tefsirinin Kritiği, Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, International Symposium on Multidisplinary Academic Studies  (ISMAS), ( 02 – 04 Şubat 2018 / Kemer)

 • ALDEMİR, HALİL (2018)

Mu‘rib Sinan’ın Zemahşerî Haşiyesinin Kritiği, Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, International Symposium on Multidisplinary Academic Studies  (ISMAS), ( 02 – 04 Şubat 2018 / Kemer)

 • ALDEMİR, HALİL (2017) 

 Abdullah Bosnevi ve el-Keşf Ani’l-Emr fi Tefsiri Ahiri Surati’l-Haşr Adlı Tefsir Risalesi. International Congress on Political, Economic and Social Studies, 481-481. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3798190),  (19 - 22 May, 2017 / Sarajevo / BOSNIA HERZEGOVINA)

 • ALDEMİR HALİL-BAYSA HÜSEYİN (2017). 

Âl-i İmrân Sûresi’nin 130. Ayeti Ekseninde Cereyan Eden Ribânın Mahiyetine İlişkin Tartışmalar. International Congress on Political, Economic and Social Studies, 537-537. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3817696), (19 - 22 May, 2017 / Sarajevo / BOSNIA HERZEGOVINA) 

 • ALDEMİR, HALİL (2017)

 İbn Teymiyye el-Harrânî’nin Klasik ve Modern Kur’xxân İlimleri Eserleri Üzerindeki Etkisi– İtkân ve Menâhilu’l-‘ırfân Örneği –. Uluslararası I. İslam Tarihi ve Medeniyetinde Harran Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3825844)

 • ALDEMİR, HALİL (2017)

 Alauddin Çelebi el-Amasi’nin yasin Suresi Tefsirinin İncelenmesi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3799292)

 • ALDEMİR, HALİL (2016)

 Muta Halebi ve Beydavi Haşiyesi. Uluslararası Gaziantep Alimleri ve Gaziantep’de Dini Hayat Sempozyumu, 703-714. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3799415)

 • ALDEMİR, HALİL (2016).

 Kur ânî Referansların Suriyeli Mültecilere Yardım Konusundaki Rolü. II. Uluslararası Ortadoğu Konferansları: Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2922153)

 • ALDEMİR, HALİL (2013)

Kilisli Muhammed İbn Ebi Bekr’in Besmele Tefsirinin İncelenmesi, Uluslararası I. Muallim Rıfat Kilis ve Çevresi Sempozyumu, Kilis 2013

 • ALDEMİR, HALİL (2010)
Min Ravai’l-Kur’an Çerçevesinde Buti’nin Kur’an Tarihi ve Ulumu’l-Kur’an’a Yaklaşımları İle Kur’an’ı Anlama Konusunda Örnekli Çalışmaları, Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu (14-16 Mayıs 2010)= International Şırnak and Its Vicinity Symposium (14-16 May 2010), 2010, s. 663-674 

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

TELİF

Aldemir, Halil (2018)

 • Kilisli Muhammed İbn Bekir ve Besmele Risalesi, Kitabi Yayınları, İstanbul 2018.

Aldemir, Halil (2013)

 • Nebevî Mücadele Bağlamında Kalem Suresi Tefsiri, Kitabi Yayınları, İstanbul 2013.

Aldemir, Halil (2013)
 • Kur'an'a Göre İhtilaf, Kitabi Yayınları, İstanbul 2010.
Aldemir, Halil (2013)

 • Hz. Peygamber'e Yönelik Teselliler, Kitabi Yayınları, İstanbul 2010.

KİTAP BÖLÜMÜ

Aldemir, Halil (2018)

Antalyalı Mehmed İbn Yûsuf ve Besmele Tefsiri, İkçağlardan Modern Döneme Tarihten İzler, Berikan Yayınları, Ankara 2018.


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • ALDEMİR, HALİL (2017) 

Kur'an'ın Farklı Yorumlanması -Nisâ Suresi'nin 86. Ayeti Örneği -,  İlahiyat Akademi: Altı Aylık Uluslararası Akademik Araştırma Dergisi, 2017, cilt: V, cilt IV, sayı: 5, s. 68-81.

 • ALDEMİR, HALİL (2016)
Kur’ân’a Göre İhtilaf Olgusu ve İslâmî Referansların Göç Bağlamında Kullanılması, İlahiyat Akademi: Altı Aylık Uluslararası Akademik Araştırma Dergisi, 2016, cilt: III, sayı: 4, s. 49-67. 

 • ALDEMİR, HALİL (2015)
Vahiy Sırasında Hz. Peygamber’in Melekiyete Yükselmesi ya da Vahiy Meleğinin Beşeriyete Bürünmesi Teorisi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi = Journal of Social Sciences, 2015, cilt: V, sayı: 10, s. 17-26

 • ALDEMİR, HALİL (2012)
Fâtiha Suresi’nde Nimet Verilenler Gazaba Uğrayanlar ve Dalâlette Olanlar, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2012, cilt: XII, sayı: 1, s. 219-244

 • ALDEMİR, HALİL (2012)
Mu’tarıza Cümle ve Kur’ân’da Yer Alış Nedenleri, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2012, cilt: XVI, sayı: 51, s. 325-356

 • ALDEMİR, HALİL  (2011)
İhtilaf Çözümleme Yöntemi Olarak Mübahele, İnsan ve Toplum Dergisi, 2011, cilt: I, sayı: 2, s. 135-154

 • ALDEMİR, HALİL (2011)
Esbabı Nüzul Rivayetleri Arasında Görülen Çelişkiler ve Geliştirilen Çözüm Yolları Tahlili, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2011, cilt: XV, sayı: 48, s. 141-159

 • ALDEMİR, HALİL (2011)

Vahiy Öncesi Kur'an Kıssalarının Bilinebilirliği , Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2011, cilt: XI, sayı: 1, s. 195-218

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Aldemir, Halil
İslam Öncesi Mekke Ekonomisinin Kur’an Daveti Açısından Değerlendirilmesi, Kur’an’ın Anlaşılmasına Katkısı Açısından Kur’an Öncesi Mekke Toplumu, 1-3 Temmuz 2011 İstanbul, 2011, s. 279-302

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Aldemir, Halil (2018)

İyilikte ve Kötülükte Yarışmak, Yardımda Yarış (Derleyen Dr. İbrahim ATEŞ), Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı Kültür Yayınları, Ankara 2018.

Aldemir, Halil (2016)

İlmin Kaynağı ve İyilik, İyilik ve Karz-ı Hasen (Derleyen Dr. İbrahim ATEŞ), Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı Kültür Yayınları, Ankara 2016.


TERCÜME
 • Kur'an İlimleri: Menâhilu'l-irfan tercümesi. Muhammed Abdüllazim Zürkâni, 1367/1948 ; tercüme Halil Aldemir. -- İstanbul : Beka Yayıncılık,2015. 1. cilt (638 s.) ; 24 cm. 
 • Kur’an İlimleri: Menâhilu’l-irfan tercümesi. / Muhammed Abdülazîm Zürkânî, 1367/1948 ; tercüme Halil Aldemir, Ramazan Şahan. -- İstanbul : Beka Yayıncılık, 2015. 2. c. (652 s.) ; 24 cm. 
 • Tefsir Tarihi: et-Tefsrîr ve'l-müfessirûn Tercümesi. / Dr. Muhammed Hüseyin ez-Zehebi, 1979; tercüme Halil Aldemir. -İstanbul : Beka Yayıncılık, 2016. 1. c. (350 s.) ; 24 cm.
 • Tefsir Tarihi: et-Tefsrîr ve'l-müfessirûn Tercümesi. / Dr. Muhammed Hüseyin ez-Zehebi, 1979; tercüme Halil Aldemir vdğ.. -İstanbul : Beka Yayıncılık, 2017. 2. c. (550 s.) ; 24 cm. 
 • Kur'an Tarihi: Târîhu'l-kur'an ve'l-mesâhıf. / Carullah Bigi Musa b. Fatıma Tatari Türkistani Kazani Musa Carullah, 1369/1949; tercüme Halil Aldemir. - İstanbul : Beka Yayıncılık, 2016. 
 • Kur'an İlimleri ve Tefsir Tarihi: Muhâdarât fî ulûmi'l-kur'ân ve târîhi't-tefsîr. / Harun Öğmüş; tercüme Halil Aldemir. - İstanbul : İFAV, 2015.
 • Câhillikten Nasıl Korunabilirim? : Kitâbu'l-'ılm min ihyâi 'ulûmi'd-dîn. / İmam Ebu Hamid Muhammed el-Gazali, 505/1111; tercüme Halil Aldemir. - Polen Yayınları, 2007. 1. c. (128 s.).
 • Câhillikten Nasıl Korunabilirim? : Kitâbu'l-'ılm min ihyâi 'ulûmi'd-dîn. / İmam Ebu Hamid Muhammed el-Gazali, 505/1111; tercüme Halil Aldemir. - Polen Yayınları, 2007. 2. c. (126 s.).
 • Sahih-i Buhârî: el-Câmiu's-sahîh. / Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm Cu’fî Buhârî, 256/870; tercüme Halil Aldemir, Soner Duman. Polen Yayınları 2009. c. 1
 • Sahih-i Buhârî: el-Câmiu's-sahîh. / Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm Cu’fî Buhârî, 256/870; tercüme Halil Aldemir, Soner Duman. Polen Yayınları 2009. c. 4
 • Sahih-i Buhârî: el-Câmiu's-sahîh. / Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm Cu’fî Buhârî, 256/870; tercüme Halil Aldemir, Soner Duman. Polen Yayınları 2009. c. 5
 • Muhtasar Sahih-i Buhari: Muhtasaru Sahihi'l-Buhari. / Ebü'l-Abbas Şehabeddin Ahmed b. Ahmed b. Abdüllatif Zebidi, 893/1488; tercüme Halil Aldemir ve dğr. Polen Yayınları 2008.
 • Muhtasar Fethü’l-bari : İthafü'l-kari bi-ihtisari Fethi'l-bari. / Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed İbn Hacer Askalânî, 852/1449 ; Arapça ihtisarı yapan ve notları ekleyen Ebu Suheyb Safa ed-Davvi Ahmed el-Adevi ; mütercim Halil Aldemir, Mehmet Odabaşı, Soner Duman. -- İstanbul : Polen Yayınları, 2006. 1. c. (648 s.) ; 24 cm. 
 • Muhtasar Fethü’l-bari : İthafü'l-kari bi-ihtisari Fethi'l-bari. / Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed İbn Hacer Askalânî, 852/1449 ; Arapça ihtisarı yapan ve notları ekleyen Ebu Suheyb Safa ed-Davvi Ahmed el-Adevi ; mütercim Halil Aldemir, Mehmet Odabaşı, Doner Duman. -- İstanbul : Polen Yayınları, 2006. 2. c. (638 s.) ; 24 cm.
 • Muhtasar Fethu’l-bari : İthafü'l-kari bi-ihtisari Fethi'l-bari. / Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed İbn Hacer Askalânî, 852/1449 ; Arapça ihtisarı yapan ve notları ekleyen Ebu Suheyb Safa ed-Davvi Ahmed el-Adevi ; mütercim M. Beşir Eryarsoy, Halil Aldemir. -- İstanbul : Polen Yayınları, 2007. 8. c. (655 s.) ; 24 cm. 
 • Muhtasar Fethu’l-bari : İthafü'l-kari bi-ihtisari Fethi'l-bari. / Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed İbn Hacer Askalânî, 852/1449 ; Arapça ihtisarı yapan ve notları ekleyen Ebu Suheyb Safa ed-Davvi Ahmed el-Adevi ; mütercim Halil Aldemir. -- İstanbul : Polen Yayınları, 2007. 9. c. (647 s.) ; 24 cm. 
 • Muhtasar Fethu’l-bari : İthafü'l-kari bi-ihtisari Fethi'l-bari. / Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed İbn Hacer Askalânî, 852/1449 ; Arapça ihtisarı yapan ve notları ekleyen Ebu Suheyb Safa ed-Davvi Ahmed el-Adevi ; tercüme ve dipnotlar Halil Aldemir, M. Beşir Eryarsoy. -- İstanbul : Polen Yayınları, 2007. 10. c. (639 s.) ; 24 cm. 
 • Delilleriyle hanefi fıkhı. / Esad Muhammed Sağırci ; tercüme Halil Aldemir, Savaş Kocabaş, Soner Duman. -- İstanbul : Karınca & Polen Yayınları, 2009. 1174, [41] s. ; 24 cm. Orijinal kitap adı: el-Fıkhü’l-hanefiyyu ve edilletuhu 
 • Oryantalistler ve Kur’an hakkındaki şüpheleri. / Muhammed Bakır el-Hakim ; tercüme Halil Aldemir. -- İstanbul : Beyaz Karınca Yayınları, 2011. 70 s. ; 21 cm. -- (Beyaz Karınca yayınları ; 38) 
 • Bedai’ut-tefsir. / Ebû Abdullah Şemseddin Muhammed İbn Kayyim Cevziyye, 751/1350 ; derleyen Yusri es-Seyyid Muhammed ; editör Halil Aldemir ; mütercimler Harun Görmüş, Halil Aldemir. -- İstanbul : Karınca & Polen Yayınları, 2011. 3. c. (688 s.) ; 24 cm. Dış kapakta kitap adı: İbnKayyim tefsiri 
 • Bedai’ut-tefsir. / Ebû Abdullah Şemseddin Muhammed İbn Kayyim Cevziyye, 751/1350 ; derleyen Yusri es-Seyyid Muhammed ; editör Halil Aldemir ; mütercimler Halil Aldemir, Mehmet Ali Kara, Savaş Kocabaş. -- İstanbul : Karınca & Polen Yayınları, 2011. 4. c. (708 s.) ; 24 cm. Dış kapakta kitap adı: İbn Kayyim tefsiri 
 • Hadislerle Kur’an. / Muhammed Zeki Hıdır ; tercüme Halil Aldemir. -- İstanbul : Karınca & Polen Yayınları, 2013. 184 s. ; 21 cm. Orijinal kitap adı: Haze’l-Kur’an fi mieti hadisin nebeviyyin
 • Mecmû’l-Fetâvâ I / Mecmuatü’l-fetava. / Ebü’l-Abbas Takıyyüddin Ahmed b. Abdülhalim İbn Teymiyye, 728/1328; tercüme: Halil Aldemir. Dâru’l-iman, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 624, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 3797937)
 • Tarih Boyunca Kur an Öğretimine Verilen Önem (2011)., ALDEMİR HALİL, Beyaz Karınca, Sayfa Sayısı 70, ISBN:978-605-5546-83-0, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 50262
 • Ahiret Hayatı (2010)., ALDEMİR HALİL, Polen, Sayfa Sayısı 832, ISBN:978-975-9066-88-8, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 50245)
 • Gençler İçin Kur’an-ı Kerim Tefsiri, Bölüm adı: (2012)., Halil Aldemir ve dğr., Karınca Kitap, Editör:Halil Aldemir, Sayfa Sayısı 2438, ISBN:9786054492701, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 39391), 1. c.
 • Gençler İçin Kur’an-ı Kerim Tefsiri, Bölüm adı: (2012)., Halil Aldemir ve dğr., Karınca Kitap, Editör:Halil Aldemir, Sayfa Sayısı 2438, ISBN:9786054492701, Türkçe (Kitap Tercümesi), (Yayın No: 3939137), 2. c.


Diğer Yayınlar

Editörlük

 • Bedai’ut-tefsir I. / Ebû Abdullah Şemseddin Muhammed İbn Kayyim Cevziyye, 751/1350 ; der. Yusri es-Seyyid Muhammed ; ed. Halil Aldemir ; mütercimler Harun Öğmüş, Ahmet Ağırakça. -- İstanbul : Karınca & Polen Yayınları, 2011. 1. c. (710 s.) ; 24 cm. Dış kapakta kitap adı: İbn Kayyim tefsiri 
 • Bedai’ut-tefsir. II / Ebû Abdullah Şemseddin Muhammed İbn Kayyim Cevziyye, 751/1350 ; der. Yusri es-Seyyid Muhammed ; ed. Halil Aldemir ; mütercimler Mehmet Emin Çimendağ, Ahmet Ağırakça. -- İstanbul : Karınca & Polen Yayınları, 2011. 2. c. (683 s.) ; 24 cm. Dış kapakta kitap adı: İbn Kayyim tefsiri
 • Bedai’ut-tefsir. III / Ebû Abdullah Şemseddin Muhammed İbn Kayyim Cevziyye, 751/1350 ; derleyen Yusri es-Seyyid Muhammed ; editör Halil Aldemir ; mütercimler Harun Görmüş, Halil Aldemir. -- İstanbul : Karınca & Polen Yayınları, 2011. 3. c. (688 s.) ; 24 cm. Dış kapakta kitap adı: İbn Kayyim tefsiri 
 • Bedai’ut-tefsir. IV / Ebû Abdullah Şemseddin Muhammed İbn Kayyim Cevziyye, 751/1350 ; derleyen Yusri es-Seyyid Muhammed ; editör Halil Aldemir ; mütercimler Halil Aldemir, Mehmet Ali Kara, Savaş Kocabaş. -- İstanbul : Karınca & Polen Yayınları, 2011. 4. c. (708 s.) ; 24 cm. Dış kapakta kitap adı: İbn Kayyim tefsiri 

Yayın Danışmanlığı

 • Muhtasar Fethü’l-bari = İthafü'l-kari bi-ihtisari Fethi'l-bari I. / Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed İbn Hacer Askalânî, 852/1449 ; Arapça ihtisarı yapan ve notları ekleyen Ebu Suheyb Safa ed-Davvi Ahmed el-Adevi ; -- İstanbul : Polen Yayınları, 2006. 
 • Muhtasar Fethü’l-bari = İthafü'l-kari bi-ihtisari Fethi'l-bari II. / Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed İbn Hacer Askalânî, 852/1449 ; Arapça ihtisarı yapan ve notları ekleyen Ebu Suheyb Safa ed-Davvi Ahmed el-Adevi ; -- İstanbul : Polen Yayınları, 2006. 
 • Muhtasar Fethü’l-bari = İthafü'l-kari bi-ihtisari Fethi'l-bari III. / Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed İbn Hacer Askalânî, 852/1449 ; Arapça ihtisarı yapan ve notları ekleyen Ebu Suheyb Safa ed-Davvi Ahmed el-Adevi ; -- İstanbul : Polen Yayınları, 2006. 
 • Muhtasar Fethü’l-bari = İthafü'l-kari bi-ihtisari Fethi'l-bari IV. / Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed İbn Hacer Askalânî, 852/1449 ; Arapça ihtisarı yapan ve notları ekleyen Ebu Suheyb Safa ed-Davvi Ahmed el-Adevi ; -- İstanbul : Polen Yayınları, 2006. 
 • Muhtasar Fethü’l-bari = İthafü'l-kari bi-ihtisari Fethi'l-bari V. / Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed İbn Hacer Askalânî, 852/1449 ; Arapça ihtisarı yapan ve notları ekleyen Ebu Suheyb Safa ed-Davvi Ahmed el-Adevi ; -- İstanbul : Polen Yayınları, 2006. 
 • Muhtasar Fethü’l-bari = İthafü'l-kari bi-ihtisari Fethi'l-bari VI. / Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed İbn Hacer Askalânî, 852/1449 ; Arapça ihtisarı yapan ve notları ekleyen Ebu Suheyb Safa ed-Davvi Ahmed el-Adevi ; -- İstanbul : Polen Yayınları, 2006. 
 • Muhtasar Fethü’l-bari = İthafü'l-kari bi-ihtisari Fethi'l-bari VII. / Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed İbn Hacer Askalânî, 852/1449 ; Arapça ihtisarı yapan ve notları ekleyen Ebu Suheyb Safa ed-Davvi Ahmed el-Adevi ; -- İstanbul : Polen Yayınları, 2006. 
 • Muhtasar Fethü’l-bari = İthafü'l-kari bi-ihtisari Fethi'l-bari VIII. / Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed İbn Hacer Askalânî, 852/1449 ; Arapça ihtisarı yapan ve notları ekleyen Ebu Suheyb Safa ed-Davvi Ahmed el-Adevi ; -- İstanbul : Polen Yayınları, 2006. 
 • Muhtasar Fethü’l-bari = İthafü'l-kari bi-ihtisari Fethi'l-bari IX. / Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed İbn Hacer Askalânî, 852/1449 ; Arapça ihtisarı yapan ve notları ekleyen Ebu Suheyb Safa ed-Davvi Ahmed el-Adevi ; -- İstanbul : Polen Yayınları, 2006. 
 • Muhtasar Fethü’l-bari = İthafü'l-kari bi-ihtisari Fethi'l-bari X. / Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed İbn Hacer Askalânî, 852/1449 ; Arapça ihtisarı yapan ve notları ekleyen Ebu Suheyb Safa ed-Davvi Ahmed el-Adevi ; -- İstanbul : Polen Yayınları, 2006. 
 • Muhtasar Fethü’l-bari = İthafü'l-kari bi-ihtisari Fethi'l-bari XI. / Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed İbn Hacer Askalânî, 852/1449 ; Arapça ihtisarı yapan ve notları ekleyen Ebu Suheyb Safa ed-Davvi Ahmed el-Adevi ; -- İstanbul : Polen Yayınları, 2006. 
 • Muhtasar Fethü’l-bari = İthafü'l-kari bi-ihtisari Fethi'l-bari XII. / Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed İbn Hacer Askalânî, 852/1449 ; Arapça ihtisarı yapan ve notları ekleyen Ebu Suheyb Safa ed-Davvi Ahmed el-Adevi ; -- İstanbul : Polen Yayınları, 2006. 
 • Muhtasar Fethü’l-bari = İthafü'l-kari bi-ihtisari Fethi'l-bari XIII. / Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed İbn Hacer Askalânî, 852/1449 ; Arapça ihtisarı yapan ve notları ekleyen Ebu Suheyb Safa ed-Davvi Ahmed el-Adevi ; -- İstanbul : Polen Yayınları, 2006. 
 • Muhtasar Fethü’l-bari = İthafü'l-kari bi-ihtisari Fethi'l-bari XIV. / Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed İbn Hacer Askalânî, 852/1449 ; Arapça ihtisarı yapan ve notları ekleyen Ebu Suheyb Safa ed-Davvi Ahmed el-Adevi ; -- İstanbul : Polen Yayınları, 2006. 
 • Muhtasar Fethü’l-bari = İthafü'l-kari bi-ihtisari Fethi'l-bari XV. / Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed İbn Hacer Askalânî, 852/1449 ; Arapça ihtisarı yapan ve notları ekleyen Ebu Suheyb Safa ed-Davvi Ahmed el-Adevi ; -- İstanbul : Polen Yayınları, 2006. 

Kitap Editör Yardımcılığı

 • Cahiliye’den İslam’a ibadet tarihi. / Cevad Ali, 1408/1987 ; çeviri Muammer Bayraktutar. -- Ankara : Ankara Okulu Yayınları, 2015. 125 s. ; 21 cm. -- (Ankara Okulu yayınları ; 181) Orijinal kitap adı: Tarihü’s-salat fi’l-İslam.

Gazete Yazıları

 • كلمات... بين حاضرنا ومستقبلنا، الجامعة، السنة الثانية، العدد الثالث عشر 10/أيار2018

PROJECTS

49.


Aldemir, Halil 2018

Süleyman İbn Hacı Ahmed Efendi'nin Ala Suresi Tefsirinin Tahkik ve Tercümesi, BAP, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, (Yürütücü)

Aldemir, Halil 2018

Esbâb-ı Nüzul İfadelerinin Suyûtî’nin Lübâbu’n-Nükûl Adlı Eserinde İfade Ettiği Değerin Tespiti, BAP, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, (Yürütücü)

Aldemir, Halil (2016-2017) 

I. Uluslararası Hayat-ı Harrânî Etkinlikleri: I. Uluslararası İslam Tarihi ve Medeniyetinde Harran Sempozyumu, 30.06.2016-07.05.2017, (Araştırmacı)
REWARDS

OTHER SCIENTIFIC ACTIVITIES