Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Kalite Koordinatörlüğü

Hakkımızda

Kalite Güvencesi Sistemi

• Kalite Güvencesi Sistemi; yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerini planlama ve uygulama esaslarının tümünü kapsar. • Kalite güvencesi sisteminin temel prensipleri aşağıdaki gibidir
• Üniversite bünyesinde kalite güvencesi kültürünün yaygın hale getirilmesi,
• Üniversite bünyesindeki kalite güvencesi çalışmalarının üniversitenin ilan ettiği Kalite Politikası esaslarına dayanması,
• Üniversite içinde öğretim elemanlarının akademik konularda, idari personelin ise yönetimsel konulardan kalite süreçlerini sahiplenmesi ve temel görevlerinden birisi olarak görmesi,
• Tüm faaliyetlerin planlanması, plana uygun olarak uygulanması, uygulama neticelerinin görülmesi için ölçme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve ölçme neticelerine göre geliştirilmesi gereken alanlar tespit edilerek geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
• Üniversite içindeki tüm süreçlerin ilkeler ve görev tanımlarının yazılı hale getirilmesi ve yazıldığı gibi uygulanması. (Kaynak: YÖKAK Bilgi Portalı)

Kalite Güvencesi Kültürü

• Kurumda Kalite Güvencesi Çalışmalarının İçselleştirilmesi
• Üniversiteler için rekabet edebilmenin zorunlu unsurlarından biri kalite kültürünü oluşturmaktır. Üniversitelerde oluşturulan uygun kalite kültürü üniversitenin itibarını ve üniversiteye olan güveni arttırmaktadır. Yükseköğretimde kalite güvencesi kültürü, üniversitelerde kaliteyi kalıcı bir şekilde yükseltmeyi hedefleyen ve bu hedefi gerçekleştirirken kurumdaki değer ve beklentiler doğrultusunda kalite çalışmalarını koordine edilmesini sağlayan kurum kültürüdür. Kalite kültürü yapısal ve yönetsel süreçlerin yanında kültürel ve psikolojik unsurları da içermektedir. Etkin bir kalite kültürünün oluşturulması için;
• Üniversitede akademik ve idari tüm süreçleri kapsayacak kalite politikası bulunmalı,
• İnsan kaynakları yönetiminde adil davranılmalı ve başarılı personel ödüllendirilmeli,
• Kurumsal aidiyet sağlanmalı ve sürdürülmeli
• Etkin bir liderlik anlayışı içerisinde lider tarafından kalite süreçleri sahiplenilmeli ve sorumluluklar paylaşılmalı,
• Temel paydaşlar ile etkin iletişim sağlanmalı ve uzlaşı içerisinde hareket edilmeli,
• Akademik ve idari birimler ile yönetim arasında etkin bir iletişim ağı oluşturulmalı,
• Kalite güvencesi süreçleri bilgi yönetim sistemleri ile desteklenmelidir.


Sürekli iyileşme anlayışı içerisinde oluşturulan kalite kültürünün; yukarıdan aşağıya olan yapısal ve yönetsel süreçler ile aşağıdan yukarıya doğru giden kültürel ve psikolojik unsurlar arasında sürekli bir etkileşimi sağlaması gerekmektedir. Kalite kültürünün gelişimini olumlu yönde etkileyen yapısal ve yönetsel unsurlar arasında; üniversitenin sürekli gelişimi için bir strateji oluşturulması, iyi işleyen ve kullanışlı kalite yönetimi ve kalite güvence sistemleri ile öğrencilerin ve akademik personelin karar alma süreçlerine dâhil edilmesi yer almaktadır. Yönetim sürecinde öğrencilerin sürekli değişen ihtiyaçlarını, beklentilerini veya kararlarını dikkate almak da kalite kültürünün önemli bir parçasını oluşturmaktadır.


Bu yapısal ve yönetsel süreçler, ortak değerlerin tanınması veya çeşitli kalite alt kültürlerinin bir arada bulunmasını destekleyen güçlendirici akademik ortamlar oluşturulması gibi kültürel / psikolojik unsurlarla tamamlanmaktadır.


Öte yandan, kalite kültürü gelişiminin önündeki önemli engeller; öğrencilerin karar alma süreçlerine dâhil olmamaları ve akademik personelin yetkilendirilmemesidir. Öğrencilerin, akademik personelin ve idarecilerin artan ihtiyaçlarını göz ardı etmenin yanı sıra yeterli mali, ve insani kaynakların bulunmaması da kalite kültürünün oluşturulmasında ciddi engeller oluşturmaktadır.


Yukarıdan aşağıya doğru aşırı bürokratik bir kalite kontrol sistemi olması, süreçleri daha şeffaf bir hale getirmeye yönelik olmasına rağmen, akademik personelin yeterliliğine ilişkin bir güvensizlik oluşturmakta ve bu durumda kurumsal aidiyet duygusunu sarsmaktadır


Kalite kültürünün oluşturulmasında; yapısal ve yönetsel unsurlar ile kültürel ve psikolojik unsurlar arasında etkileşimi sağlamanın en önemli iki aracı liderlik ve iletişimdir. Liderlerin yetkisini paylaşması, idari ve akademik personele olan güveni, liyakatli davranması gibi özellikleri kurumda kalite kültürünün oluşmasında oldukça önemlidir. Bununla birlikte kalite süreçlerinin liderler tarafından sahiplenilmesi kurumdaki kalite kültürü düzeyini yükseltmektedir.


Üniversitede akademik ve idari birimler arasında iyi uygulamaların paylaşılması, dış paydaşların üniversitedeki kalite çalışmalarına kolay erişimi de kalite kültürünün kalıcı bir yapı olmasını sağlamaktadır. Etkin ve doğru bir iletişim bilgi alış verişinin yanı sıra karşılıklı uzlaşmayı da içermektedir. Bu nedenle kalite süreçlerine ilişkin faaliyetlerde temel paydaşlar ile uzlaşının sağlanması kurum içindeki etkin iletişimi sağlayarak kalite kültürünü geliştirecektir.

Kalite Güvence Sistemi Ve Performans Yönetimi

Kurumsal gelişimde stratejik hedeflerin ve süreçlerin performans göstergelerinin tanımlanması ve sistematik olarak izlenmesi iç ve dış kalite güvence sisteminin en önemli boyutlarından birisidir. Kurumların stratejik amaç ve hedeflerinin yürütülen süreçlerle başarıya ulaştığından emin olmak için performans göstergeleri belirlemelidir. Belirlenen performans göstergelerinin ölçülmesi ile kurumun performansı izlenebilir ve bu sayede iyileştirme çalışmaları yürütülebilir


Bununla birlikte kurumun misyonu ve hedefleri doğrultusunda, özgünlüğünü en çok yansıtan ve en önemli olduğunu düşündüğü anahtar performans göstergelerine de (APG) karar vererek izlemesi önerilmektedir. Belirlenen performans göstergeleri içinden seçilen anahtar performans göstergeleri bir üniversitenin hedeflerine ne kadar etkili bir şekilde ulaştığını değerlendirmek için kullanılan ölçülebilir değerler veya metriklerdir.


Anahtar performans göstergeleri belirlenirken paydaş görüşleri alınmalı ve aşağıdaki hususular göz önünde bulundurulmalıdır.


• Uygunluk düzeyi: Gösterge kurumun amaçları ve hedefleri ile uyumlu olmalıdır.
• Güvenilirlik: Gösterge tutarlı verilere dayanmalıdır.
• Şeffaflık: Göstergenin dayandığı verilerin net bir anlamı olmalıdır.
• Zamana bağımlılık: Göstergeleri destekleyen veriler güncel olarak elde edilebilmeli ve zaman içinde karşılaştırma yapmaya imkan sağlamalıdır.

Kalite Güvence Politikası

Kilis 7 Aralık Üniversitesi,
• Öğrencilerine çağın gerektirdiği nitelik ve becerileri kazandırmaya yönelik, evrensel ve yerel değerlere dayalı bir eğitim verir.
• Araştırma - Geliştirme faaliyetlerinde uygulanabilirlik ve yerel ihtiyaçları önceleme prensibini benimsemiştir.
• Akademik ve idari bütün faaliyetlerinde başta öğrencileri ve çalışanları olmak üzere tüm paydaşların memnuniyetini önemser.
• Kurumsal misyonunu gerçekleştirmek ve hedeflerine ulaşmak için sürekli gelişmeyi ve yenilenmeyi içeren bir kalite anlayışı ile hareket eder.

Kalite Komisyonu

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin 23 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kalite Komisyonu oluşturulmuştur.

Komisyonun Görevleri

• Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile Üniversitenin iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek, bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,
• İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek, kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve senatoya sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu internet ortamında Üniversitenin ana sayfasından ulaşılabilecek şekilde kamuoyu ile paylaşmak,
• Dış Değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kalite Hedefleri

• Eğitim-Öğretim programlarının geliştirilmesi, akreditasyon uygulamalarına ağırlık verilmesi,
• Üniversitenin ulusal ve uluslararası tanınırlığının yükseltilmesi,
• Öğrenci motivasyonunun artırılması, niteliklerinin yükseltilmesi ve KİYÜ aidiyetinin güçlendirilmesi,
• Engelli öğrencilerimiz ve personellerimiz için pozitif ayrımcılık yapmak,
• Üniversitenin ulusal ve uluslararası indekslerde görünürlüğünün artırılması bağlamında öğretim elemanı kadrosunun nicelik ve nitelik bakımından güçlendirilmesi,
• Araştırma kaynaklarının zenginleştirilmesi ve araştırma kaynaklarını geliştirme altyapısının güçlendirilmesine yönelik ulusal ve uluslararası destekli proje sayısının artırılması,
• Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası alanda güçlendirilmesi konusunda Üniversite tarafından düzenlenen etkinlikler ile öğretim elemanlarının bu sürece tam katılımının desteklenmesi,
• Kilis'in ihtiyaçlarını gözeterek yerli üretimin teşvik etmek; Zeytincilikte İhtisaslaşma, Zeytin ve Zeytinyağında Butik Markalaşma, Fide ve Fidan Üretimi Eğitimleri verilmesi ile çiftçileri katma değeri yüksek üretim yöntemlerine özendirmek,
• Bölgenin ve Kilis'in tarihine, kültürüne yönelik bilimsel araştırmalar yaparak bu çalışmaların odak noktası konumuna gelmek,
• Üniversite-Sanayi İş Birliği modelinin hayata geçirilmesi,
• Yenilikçi ve girişimci farkındalığının artırılmasına yönelik eğitim-öğretim programlarının teşvik edilmesi ve sosyo-kültürel değerlerin bu yönde güçlendirilmesi,
• Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yenilikçilik ve girişimcilik çalışmalarının artırılması,
• Üniversite tarafından yenilikçilik ve girişimcilik uygulamalarının desteklenmesi ve Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sıralamasında üst sıralara yerleşmek,
• Mezun bilgi sisteminin işlevselliğinin artırılması,
• Toplumsal katkı uygulamalarının eğitim-öğretim programlarına entegre edilmesi,
• Kilis ilinin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlamak,
• Üniversitemizin ve Kilis'in tanıtımına yönelik yerel paydaşlarla birlikte projeler üretmek,
• Kurum içi paydaşların (akademik, idari ve öğrenci) nitelik yönünden gelişimini ve kurumsal yönetişimi sağlamak; KİYÜ’lü Olmak imajının güçlendirilmesi,
• Kurumsal imajın güçlendirilmesi,
• Fiziki altyapı ve üstyapıyı güçlendirerek Üniversitemizin hizmet kalitesini yükseltmek,
• Çağdaş bilgi işlem teknolojilerinin kullanımını artırmak ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik siber güvenlik uygulama ve araştırma merkezinin kurulması,
• Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilerek vizyona ulaşmak üzere öz gelirlerin artırılmasını sağlamak,

Yönetim

Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Rektör

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

Koordinatörlükten Sorumlu Rektör Yardımcısı

Doç. Dr. Ali KESTANE

Kalite Koordinatörü

KOORDİNATÖRLÜK PERSONELİ

Şube Müdürü Reyhan ANDEROĞLU

Tel: (0 348) 814 26 66 / 1351

E-posta : reyhan.anderoglu@kilis.edu.tr

DAİMİ ÜYELER
SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ
1 Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN Rektör
2 Prof. Dr. Halil ALDEMİR Rektör Yardımcısı 
3 Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR Rektör Yardımcısı 
4 Prof. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM Rektör Yardımcısı 
5 Doç. Dr. Esra ASICI Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
6 Prof. Dr. Abdurahman ÇETİN Senato Tarafından Seçilmiş Üye
7 Dr. Öğr. Üyesi Akın TERCANLI Senato Tarafından Seçilmiş Üye
8 Dr. Öğr. Üyesi Hasan YENİDOĞAN Senato Tarafından Seçilmiş Üye
9 Dr. Öğr. Üyesi Serdar TÜRKER Senato Tarafından Seçilmiş Üye
10 Öğr. Gör. Şenay ŞEKEROĞLU Senato Tarafından Seçilmiş Üye
11 Necdet BOZGEYİK Genel Sekreter/Raportör
SEÇİLMİŞ ÜYELER
SIRA NO ADI SOYADI GÖREV YERİ
1 Sertaç KIRÇUVAL Kilis Valiliği/Vali Yardımcısı
2 Mustafa TOHUMCU Kilis Belediyesi/Belediye Başkan Yrd.
3 Mehmet Emin AKKURT Kilis İl Millî Eğitim Müdürlüğü/İl Müdürü
4 Mesut Çağdaş ÖZKAN İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA)/Uzman
5 Metin KAPLAN Kilis İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü/İl Müdürü
6 Mesut ÇAKIR  İl Göç İdaresi Müdürlüğü/İl Müdür V. 
7 Hacı Mustafa CELKANLI Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO)/Yönetim Kurulu Başkanı
8 Muhammed PAKSOY  KOSGEB İl Müdürlüğü/İl Müdür V. 
9 Mahir CAN  Kilis Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü/Yönetim Kurulu Başkanı
10 Erdinç ÇAMLI İŞKUR Kilis İl Müdürlüğü /İl Müdürü
11 Prof. Dr. Eray YURTSEVER İstanbul Üniversitesi
12 Prof. Dr. Cengiz BATUK On Dokuz Mayıs Üniversitesi
13 Muammer FAZLIAĞAOĞLU Kilis Kent Konseyi Başkanı
14 Saliha Selin SERÇE Öğrenci (Mezun) /Denizbank (Bankacı)
15 Mehmet ÖZCAN Öğrenci (Mezun) /İl Milli Eğitim (Öğretmen)
16 Ahmet ÇETİN  Öğrenci (Mezun) /İl Milli Eğitim (Öğretmen)
17 Mehmet Volkan TOLUNAY Öğrenci (Mezun) / Halkbank (Bankacı)
18 İbrahim Halil YANDAK Sivil Toplum Kuruluşları (STK)/STK Temsilcisi
19 Kadir POLAT Sivil Toplum Kuruluşları (STK)/STK Temsilcisi
20 İbrahim ÖZCAN Kilis Basın Cemiyeti

BİRİM DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

BİRİM 

ADI SOYADI

ÜNVANI

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Kani ARICI

Dekan

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Gümrah Can BAŞDAĞ

Arş. Gör.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Kadir ÖZDEMİR

Fakülte Sekreteri

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Bektaş TEPE

Dekan

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Doç. Dr. Ali KESTANE

Dekan Yardımcısı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Haydar KARAMAN

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mehmet Ali YILAN

Fakülte Sekreteri

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ahmet KEPEK

Mezun

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ubeydullah DARICIOĞLU

Mezun

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Furkan YALÇIN

Öğrenci

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Abdulvahit ÇAVUŞOĞLU

Seçilmiş Üye

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Doç. Dr. Muharrem ŞAHİNER

Müdür

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Mehmet GÖNÜLER

Müdür Yardımcısı

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Zeynep Büşra KORKMAZ

Müdür Yardımcısı

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Dr.Öğr. Üyesi Abdullah ALTUNCU

Yönetim Kurulu Üyesi

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Akif GÜNAL

MYO Sekreteri

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Abdurrahman Serkan CAN

Öğrenci (Aktif)

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Kerem EMİR

Öğrenci (Mezun)

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Av. Mehmet TAŞÇI

Seçilmiş Üye

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

S.M. Mali Müşavir M. Davud GÜCER

Seçilmiş Üye

Ziraat Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa DEDE

Dekan

Ziraat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Faika YARALI KARAKAN

Dekan Yardımcısı

Ziraat Fakültesi

Sinan ŞAHİNALP

Kilis İli Organik Zeytin Üreticileri Birliği Müdürü

Ziraat Fakültesi

Mehmet CANARSLAN

Kilis Merkez Sebze Üreticileri Birliği Birlik Başkanı

Ziraat Fakültesi

Mehmet ÖZÜBERK

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdür Yardımcısı

Ziraat Fakültesi

Ali Batuhan SEDENGEÇTİ

Ziraat Fakültesi Öğrenci Temsilcisi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Prof. Dr. Fatih BEKTAŞ

Müdür V.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Doç. Dr. Berna KARAKOÇ

Müdür Yardımcısı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Yunus GÜR

Yönetim Kurulu Üyesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Kamil VURMAN

Yüksekokul Sekreter V.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Nurselin BOROZAN

Öğrenci (Aktif)

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Tuba KARABAŞ

Öğrenci (Mezun)

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Murat ARSLAN

Seçilmiş Üye

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Melih AYDIN

Müdür V.

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BİÇER

Dr. Öğr. Üyesi

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Fatih YILDIZ

Öğretim Görevlisi

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu

Ali SARIBAŞOĞLU

Lina Suit Otel (İşletmeci)

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu

Mehmet Ali ALİSİNANOĞLU

Yaren Taş Mekanlar (İşletmeci)

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu

Muhammet Enes ZATEROĞULLARI

Öğrenci Temsilcisi

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu

Nurcan CULHAOĞLU

Mezun Öğrenci

Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. M. Ruhat YAŞAR

Dekan

Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Ebru KÜLEKÇİ AKYAVUZ

Dekan Yardımcısı

Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Alper YETKİNER

Dekan Yardımcısı

Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Fatih BEKTAŞ

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Mehmet Emin AKKURT

Kilis İl Milli Eğitim Müdürü

Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Serdar GELEBEK

Aralık Derneği İlkokul Müdürü

Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Neslihan AÇIKEL

Bilsem -Öğretmen

Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Hazal Kübra OĞUZ

Fakülte Öğrenci Temsilcisi

Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

İbrahim Halil AKBAŞ

Fakülte Sekreteri

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Prof. Dr. Kemal DELİHACIOĞLU

Dekan

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Doç. Dr. Efe Çetin YILMAZ

Dekan Yardımcısı

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi M. Mikail ÖZÇİLOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

İbrahim Halil KARAKUŞ

Fakülte Sekreteri

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Gülşah KAYA

Öğrenci (Aktif)

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

H. İbrahim SEZER

Öğrenci (Mezun)

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Halil İbrahim YEŞİLDAL

Seçilmiş Üye

Yabancı Diller Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ALTUNCU

Müdür

Yabancı Diller Yüksekokulu

Doç. Dr. Muharrem ŞAHİNER

Yüksekokul Yönetim Kurul Üyesi

Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Reşit KÖSE

Öğr. Elemanı

Yabancı Diller Yüksekokulu

Tevfik KÖKSAL

Yüksekokul Sekreteri

Yabancı Diller Yüksekokulu

Zafer ÇAYLI

Kilis Ekrem Çetin Kız Anadolu İmamhatip Lisesi/Öğretmen

Yabancı Diller Yüksekokulu

M. Abdulkadir YILAN

Kilis Mehmet Zelzele Fen Lisesi/Öğretmen

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Memet KULE

Dekan V.

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi

Mustafa AVCI

Fakülte Sekreteri

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi

Enes GENÇ

Fakülte Öğrenci Temsilcisi

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi

Asiye Merve ASLAN

Kilis Devlet Hastanesi Hemşire

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hatice ÖZKAPTAN

Kilis Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Muazzez HARUNOĞULLARI

Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörü

Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Alper YETKİNER

Ortak Seçmeli Dersler Komisyon Kurulu Üyesi

Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü

Nuray KAYA EYİGÜN

Koordinatör Sekreteri

Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü

Leyla KULE

Kilis Bilim ve Sanat Merkezi Müdür Yardımcısı

Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü

Fatma YILMAZ

Mehmet Abdi Bulut Güzel Sanatlar Lisesi Edebiyat Öğretmeni

İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

Dekan

İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet KARAKUŞ

Dekan Yardımcısı

İlahiyat Fakültesi

Mecit ÇELEBİ

Fakülte Sekreteri

İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. M. Ruhat YAŞAR

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekanı

İlahiyat Fakültesi

Abdurrahman ŞAHİN

Kilis İl Müftülüğü-İl Müftüsü

İlahiyat Fakültesi

M. Emin AKKURT

İl Milli Eğitim Müdürlüğü-İl Müdürü

İlahiyat Fakültesi

Metin KAPLAN

Gençlik Spor İl Müdürlüğü-İl Müdürü

İlahiyat Fakültesi

Mustafa ŞEN

Kilis Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü

İlahiyat Fakültesi

Cennet GEZER

Öğretmen -Mezun

İlahiyat Fakültesi

Mehmet Akif ÖZDEMİR

Öğretmen -Mezun

İlahiyat Fakültesi

Gülten EKTİ

İlahiyat Fakültesi-Öğrenci

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Doç. Dr. Mesut YALÇIN

Müdür

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Fatih SÜNBÜL

Müdür Yardımcısı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Y. Aksa ERTEM

Yönetim Kurulu Üyesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Reyhan ANDEROĞLU

MYO Sekreteri

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Hanifi ÇİMEN

Öğrenci (Aktif)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Mustafa KESTANE

Öğrenci(Mezun)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Dr. Kaan POTA

Doktor-Seçilmiş Üye

Fen Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr M. Fatih KANTER

Dekan

Fen Edebiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Osman TAŞKIN

Dekan Yardımcısı

Fen Edebiyat Fakültesi

Doç. Dr. Muazzez HARUNOĞULARI

Yönetim Kurulu Üyesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Kadir ÖZDEMİR

Fakülte Sekreteri

Fen Edebiyat Fakültesi

Sıdıka AÇIKALIN

Öğrenci (Aktif)

Fen Edebiyat Fakültesi

Tuğçe DİNÇ

Öğrenci (Mezun)

Fen Edebiyat Fakültesi

Mehmet YENİCİ

Seçilmiş Üye

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Doç. Dr. Yakup DOĞAN

Müdür

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Gülcan KOYUNCU

Müdür Yardımcısı

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Hasan GÜLER

Yönetim Kurulu Üyesi

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Alper KILIÇASLAN

Yüksekokul Sekreteri

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Yunus Emre ŞANLI

Öğrenci (Aktif)

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Kübra YAŞAR

Öğrenci (Mezun)

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Ömer YILMAZ

Seçilmiş Üye (Öğretmen)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi Erdinç GÜLCÜ

Enstitü Müdürü

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Doç. Dr. Mehmet Fatih GÜLOĞLU

Enstitü Müdür Yardımcısı

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi Seda ŞAHİN

Yönetim Kurulu Üyesi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Hasibe KOCA KARTAL

Enstitü Sekreteri

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Ali AKDENİZ

Öğrenci (Aktif)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Hüseyin KILBAŞ

Öğrenci (Mezun)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Mehmet Ercan ÖZER

Seçilmiş Üye

 

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ BİRİM KALİTE KOMİTESİ TEMSİLCİLERİ

BİRİM

BİRİM KALİTE KOMİTESİ

GÖREVİ

Fen Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. M. Fatih KANTER  

Dekan

Doç. Dr. Muazzez HARUNOĞULLARI 

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Vedat KARAKAŞ  

Akademik Personel

Kadir Özdemir

Fakülte Sekreteri

Büşra RÜZGAR

Öğrenci)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Bektaş TEPE

Dekan

Dr. Öğr. Üyesi Haydar KARAMAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ali KESTANE

Akademik Personel

Mehmet Ali YILAN

Fakülte Sekreteri

Aysu KAYA

Öğrenci

Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. M. Ruhat YAŞAR

Dekan

Doç. Dr. Mustafa CİNOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Türkan ÇELİK

Akademik Personel

İbrahim Halil AKBAŞ

Fakülte Sekreteri

Hazal Kübra OĞUZ

Öğrenci

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Prof. Dr. Kemal DELİHACIOĞLU

Dekan

Doç. Dr.  Efe Çetin YILMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Burhan BEZEKÇİ

Akademik Personel

İbrahim KARAKUŞ

Fakülte Sekreteri

Gülşah KAYA

Öğrenci Temsilci

 

İslami İlimler Fakültesi

 

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

Dekan

Doç. Dr. Mehmet KARAKUŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin AÇIKALIN

Akademik Personel

Mecit ÇELEBİ

Fakülte Sekreteri

Gökan KALKAN

Öğrenci

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Memet KULE

Dekan

Doç. Dr. Zehra GÖKÇE

Yönetim Kur. Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Şehadet BULUT

Akademik Personel

Mustafa AVCI

Fakülte Sekreteri

Enes GENÇ

Öğrenci

 

Ziraat Fakültesi

 

Prof. Dr. Mustafa DEDE

Dekan

Dr. Öğr. Üyesi Faika YARALI KARAKAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Hakan ÇETİNKAYA

Akademik Personel

Mustafa DEMİR

Fakülte Sekreteri

Ali Batuhan SERDENGEÇTİ

Öğrenci

BİRİM

BİRİM KALİTE KOMİTESİ

GÖREVİ

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Kani ARICI

Dekan

Kadir ÖZDEMİR

Fakülte Sekreteri

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi Erdinç GÜLCÜ

Enstitü Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih GÜLOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi  Seda ŞAHİN

Akademik Personel

Hasibe KOCAKARTAL

Enstitü Sekreteri

Ali AKDENİZ

Öğrenci

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Doç. Dr. Fatih BEKTAŞ

Müdür

Dr. Öğr. Üyesi  Yunus GÜR

Yönetim Kurulu Üyesi

Araş. Gör. Özgür AKTAŞ

Akademik Personel

Kamil VURMAN

Yüksekokul Sekreteri

Nurselin BOROZAN

Öğrenci

 

Yabancı Diller Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ALTUNCU

Müdür

Öğr. Gör. Reşit KÖSE

Akademik Personel

Tevfik KÖKSAL

Yüksekokul Sekreteri V.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Doç. Dr. Yakup DOĞAN    

Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Gülcan KOYUNCU

Yönetim Kurulu Üyesi

Öğr. Gör. Hüseyin ALPAYDIN

Akademik Personel

Alper KILIÇASLAN

Yüksekokul Sekreteri

Özge Nur ASLAN

Öğrenci

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Doç Dr. Mesut YALÇIN

Müdür

Öğr. Gör. Fatih SÜNBÜL

Yönetim Kurulu Üyesi

Öğr. Gör. Sultan Güler KURT

Akademik Personel

Reyhan ANDEOĞLU

Yüksekokul Sekreteri V.

Enes Mehmet AĞIRBAŞ

Öğrenci

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem ŞAHİNER

Müdür

Öğr. Gör. Zeynep Büşra KORKMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Öğr. Gör. Mehmet GÖNÜLER

Akademik Personel

Akif GÜNAL

Yüksekokul Sekreteri

Kerem EMİR

Öğrenci

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Melih AYDIN

Müdür V.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BİÇER

Yönetim Kurulu Üyesi

Öğr. Gör. Erol TAŞKIN

Akademik Personel

Hüseyin DENİZ

Yüksekokul Sekreteri

Ceren KAYA

Öğrenci

BİRİM

BİRİM KALİTE KOMİTESİ

GÖREVİ

Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Muazzez HARUNOĞULLARI

Koordinatör

Öğr. Gör. Dr. Muhammet ATASEVER

Akademik Personel

Öğr. Gör. Ali NÜNÜKOĞLU

Akademik Personel

Nuray KAYA EYİGÜN

Bilgisayar İşletmeni

Genel Sekreterlik

Orkun Aziz DÖNER

Genel Sek. Yard.

Neslihan TÜMEN

Şube Müdürü V.

Ayşegül SARILI

Bilgisayar İşletmeni

Hukuk Müşavirliği

Av. Mustafa ŞAHİN

Hukuk Müşaviri V.

Av. Mert ÇETİN

Avukat

Fahrun Nisa AKBAŞ

Şef

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Öğr. Gör. Ali Genç

Koordinatör

Öğr. Gör. Dr. Sahra İpek EDİS AYDOĞAN

Birim Sorumlusu

Öğr. Gör. Mehmet Selim YILDIRIM

Birim Sorumlusu

Dış İlişkiler Ofisi

 

Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÖRENTAŞ

Koordinatör

Öğr. Gör. Emre Baran PAK

 

Öğr. Gör. Yusuf AVAR

 

Yazı İşleri

Sevilay DOKUZOĞLU

Şube Müdürü

Rüfeyde GÖKÇE

Bilgisayar İşletmeni

İbrahim Halil GÜNEŞ

Memur

Döner Sermaye Müdürlüğü

Recep KURTOĞLU

Müdür

Dr. Hüseyin ÇELİK

Şef

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Mehmet Uğur KARATAŞ

Daire Başkanı

Rahime ÖZGÖNÜL

Mühendis

Hatice ARAVA

Bilgisayar İşletmeni

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Turgut AKGÜN

Daire Başkanı

Ahmet CAN

Şube Müdürü

Sinan ÇELİK

Memur

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Rukiye ARSLAN

Daire Başkanı

Ayşegül GÜNAL

Şube Müdür V.

Halil GÜNEŞ

Şube Müdür V.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Mehmet Ali CAN

Daire Başkanı

Muazzez AKSU

Şef

Neslihan MERT

Kütüphaneci

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Bedir TAŞDEMİR

Şube Müdür V.

Meryem KÖSE

Şube Müdürü V.

İbrahim Halil ÜNLÜ

Memur

BİRİM

BİRİM KALİTE KOMİTESİ

GÖREVİ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Mehmet UYAR

Daire Başkanı

Deniz KOÇ

Şube Müdürü

Soner BÜYÜKTAŞ

Şef

Yapı İşleri Daire Başkanlığı

Mehmet Nuh UÇAR

Daire Başkanı

Filiz KAL

Şube Müdürü

Hüseyin BORAN

Bilgisayar İşletmeni

Personel Daire Başkanlığı

Nevin ALAGÖZ BOZKAYA

Şube Müdürü V.

Ayşe ÖZOĞLU

Şube Müdürü V.

Veysel ALICI

Büro Personeli

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

Prof. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM

BAP Komisyon Başkanı

Doç. Dr. Sumru BAKAN

Koordinatör

Doç. Dr. Metin AÇIKYILDIZ

Komisyon Üyesi

Nursel KÖKSAL

Bilgisayar İşletmeni

Sürekli Eğitim Merkezi (KÜSEM)

Prof. Dr. Mehmet ŞENTÜRK

Müdür

Öğr. Gör. Kadir POLAT

 

Fatma ÇAYLI

Memur

İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTAMER)

Dr. Öğr. Üyesi Evrim BARAN AYDIN

Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Eyyüb KARAKAN

Müdür Yard.

Öğr. Gör. Ümit Haydar EROL

 

Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (TAMER)

Prof. Dr. İsmail GÜL

Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Faika YARALI KARAKAN

Müdür Yardımcısı

Arş. Gör. Berna ERGUN ÇETİN

Yönetim Kurulu Üyesi

Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLMER)

Dr. Öğr. Üyesi Hasan GÜLER

Müdür

Öğr. Gör. Gülsade KALE

Yönetim Kurulu Üyesi

Fatma ÇAYLI

Memur

Ortadoğu Araştırma Merkezi (KODAM)

Doç. Dr. İbrahim EFE

Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ALTUNCU

Müdür Yardımcısı

Arş. Gör. Dr. Osman ÜLKER

Müdür Yardımcısı

Arş. Gör. Muhammed Mücahid DALKILIÇ

 

Türkçe ve Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)

Doç.Dr. Yakup ALAN

Müdür

Öğr. Gör. Mehmet ÖZŞAVLI

Müdür Yrd

İsa KARABULUT

Şube Müd.

Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (KİTAM)

Doç. Dr. Fatih BEKTAŞ

Müdür

Kilis Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUZEM)

Dr. Öğr. Üyesi Hasan GÜLER

Müdür

Öğr. Gör. Ali Ziya YAPICIOĞLU

Müdür Yardımcısı

Fatma ÇAYLI

(Memur

BİRİM

BİRİM KALİTE KOMİTESİ

GÖREVİ

Baharat ve Tıbbi Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (BATMER)

 

 

Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAMER)

Dr. Ögr. Üyesi Seher MAŞKARAOĞLU

Müdür

Öğr. Gör. Feride DURAN

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Dr. Sahra İpek EDİS AYDOĞAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇUAM)

Doç. Dr. Ahmet SİMSAR

Müdür

Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER)

Doç. Dr. Esra ASICI

Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Tuba BIYIKBEYİ

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Mehmet GÖNÜLER

Müdür Yardımcısı

 

Kurul ve Komisyonlar

SIRA NO

GÖREVLİ OLDUĞU BİRİM

ADI SOYADI

KURUL ÜNVANI

1

Rektör

Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Başkan

2

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

Başkan V.

3

Rektörlük

Doç. Dr.  Ali KESTANE

Kalite Koordinatörü

4

Genel Sekreterlik (Özel Kalem)

Genel Sekreter Necdet BOZGEYİK

Üye

5

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Kemal DELİHACIOĞLU

Üye

6

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Bektaş TEPE

Üye

7

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Fatih KANTER

Üye

8

Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR

Üye

9

İlahiyat Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

Üye

10

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Kani ARICI

Üye

11

Ziraat Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Mustafa DEDE

Üye

12

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Mehmet KULE

Üye

13

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü

Doç. Dr. Cengiz TAŞKIN

Üye

14

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ALTUNCU

Üye

15

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müd.

Doç. Dr. Mesut YALÇIN

Üye

16

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müd.

Doç. Dr. Melda AKBABA

Üye

17

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müd.

Doç. Dr.  Muharrem ŞAHİNER

Üye

18

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müd.

Doç. Dr. Yakup DOĞAN

Üye

19

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Erdinç GÜLCÜ

Üye

20

Hukuk Müşavirliği

Av. Mustafa ŞAHİN

Üye

21

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÖRENTAŞ

Üye

22

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başk.

Daire Başkanı Mehmet Ali CAN

Üye

23

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Mehmet Uğur KARATAŞ

Üye

24

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Mehmet Nuh UÇAR

Üye

25

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Rukiye ARSLAN

Üye

26

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Turgut AKGÜN

Üye

27

Personel Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Abdulkerim KALKAN

Üye

28

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Mehmet UYAR

Üye

29

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Memet TÜFEKÇİ

Üye

30

Kalite Koordinatörlüğü

Şube Müdürü Reyhan ANDEROĞLU

Koordinatör Üye

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ BİRİM KALİTE KOMİTESİ TEMSİLCİLERİ

BİRİM

BİRİM KALİTE KOMİTESİ

GÖREVİ

Fen Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. M. Fatih KANTER  

Dekan

Doç. Dr. Muazzez HARUNOĞULLARI 

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Vedat KARAKAŞ  

Akademik Personel

Kadir Özdemir

Fakülte Sekreteri

Büşra RÜZGAR

(Öğrenci)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Bektaş TEPE

Dekan

Dr. Öğr. Üyesi Haydar KARAMAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr.  Ali KESTANE

Akademik Personel

Mehmet Ali YILAN

Fakülte Sekreteri

Aysu KAYA

Öğrenci

Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. M. Ruhat YAŞAR

Dekan

Doç. Dr. Mustafa CİNOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Türkan ÇELİK

Akademik Personel

İbrahim Halil AKBAŞ

Fakülte Sekreteri

Hazal Kübra OĞUZ

Öğrenci

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Prof. Dr. Kemal DELİHACIOĞLU

Dekan

Doç. Dr.  Efe Çetin YILMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Burhan BEZEKÇİ

Akademik Personel

İbrahim KARAKUŞ

Fakülte Sekreteri

Gülşah KAYA

Öğrenci Temsilci

 

İlahiyat Fakültesi

 

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

Dekan

Doç. Dr. Mehmet KARAKUŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin AÇIKALIN

Akademik Personel

Mecit ÇELEBİ

Fakülte Sekreteri

Gökan KALKAN

Öğrenci

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Memet KULE

Dekan

Doç. Dr. Zehra GÖKÇE

Yönetim Kur. Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Şehadet BULUT

Akademik Personel

Mustafa AVCI

Fakülte Sekreteri

Enes GENÇ

Öğrenci

 

Ziraat Fakültesi

 

Prof. Dr. Mustafa DEDE

Dekan

Dr. Öğr. Üyesi Faika YARALI KARAKAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Hakan ÇETİNKAYA

Akademik Personel

Mustafa DEMİR

Fakülte Sekreteri

Ali Batuhan SERDENGEÇTİ

Öğrenci

BİRİM

BİRİM KALİTE KOMİTESİ

GÖREVİ

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Kani ARICI

Dekan

Kadir ÖZDEMİR

Fakülte Sekreteri

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi Erdinç GÜLCÜ

Enstitü Müdürü

Doç. Dr. Mehmet Fatih GÜLOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi  Seda ŞAHİN

Akademik Personel

Hasibe KOCAKARTAL

Enstitü Sekreteri

Ali AKDENİZ

Öğrenci

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Prof. Dr. Fatih BEKTAŞ

Müdür

Dr. Öğr. Üyesi  Yunus GÜR

Yönetim Kurulu Üyesi

Araş. Gör. Özgür AKTAŞ

Akademik Personel

Kamil VURMAN

Yüksekokul Sekreteri

Nurselin BOROZAN

Öğrenci

 

Yabancı Diller Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ALTUNCU

Müdür

Öğr. Gör. Reşit KÖSE

Akademik Personel

Tevfik KÖKSAL

Yüksekokul Sekreteri V.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Doç. Dr. Yakup DOĞAN    

Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Gülcan KOYUNCU

Yönetim Kurulu Üyesi

Öğr. Gör. Hüseyin ALPAYDIN

Akademik Personel

Alper KILIÇASLAN

Yüksekokul Sekreteri

Özge Nur ASLAN

Öğrenci

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Doç Dr. Mesut YALÇIN

Müdür

Öğr. Gör. Fatih SÜNBÜL

Yönetim Kurulu Üyesi

Öğr. Gör. Sultan Güler KURT

Akademik Personel

Reyhan ANDEOĞLU

Yüksekokul Sekreteri V.

Enes Mehmet AĞIRBAŞ

Öğrenci

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Doç. Dr. Muharrem ŞAHİNER

Müdür

Öğr. Gör. Zeynep Büşra KORKMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Öğr. Gör. Mehmet GÖNÜLER

Akademik Personel

Akif GÜNAL

Yüksekokul Sekreteri

Kerem EMİR

Öğrenci

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Melih AYDIN

Müdür V.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BİÇER

Yönetim Kurulu Üyesi

Öğr. Gör. Erol TAŞKIN

Akademik Personel

Hüseyin DENİZ

Yüksekokul Sekreteri

Ceren KAYA

Öğrenci

BİRİM

BİRİM KALİTE KOMİTESİ

GÖREVİ

Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Muazzez HARUNOĞULLARI

Koordinatör

Öğr. Gör. Dr. Muhammet ATASEVER

Akademik Personel

Öğr. Gör. Ali NÜNÜKOĞLU

Akademik Personel

Nuray KAYA EYİGÜN

Bilgisayar İşletmeni

Genel Sekreterlik

Orkun Aziz DÖNER

Genel Sek. Yard.

Neslihan TÜMEN

Şube Müdürü V.

Ayşegül SARILI

Bilgisayar İşletmeni

Hukuk Müşavirliği

Av. Mustafa ŞAHİN

Hukuk Müşaviri V.

Av. Mert ÇETİN

Avukat

Fahrun Nisa AKBAŞ

Şef

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Öğr. Gör. Ali Genç

Koordinatör

Öğr. Gör. Dr. Sahra İpek EDİS AYDOĞAN

Birim Sorumlusu

Öğr. Gör. Mehmet Selim YILDIRIM

Birim Sorumlusu

Dış İlişkiler Ofisi

 

Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÖRENTAŞ

Koordinatör

Öğr. Gör. Emre Baran PAK

 

Öğr. Gör. Yusuf AVAR

 

Yazı İşleri

Sevilay DOKUZOĞLU

Şube Müdürü

Rüfeyde GÖKÇE

Bilgisayar İşletmeni

İbrahim Halil GÜNEŞ

Memur

Döner Sermaye Müdürlüğü

Recep KURTOĞLU

Müdür

Dr. Hüseyin ÇELİK

Şef

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Mehmet Uğur KARATAŞ

Daire Başkanı

Rahime ÖZGÖNÜL

Mühendis

Hatice ARAVA

Bilgisayar İşletmeni

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Turgut AKGÜN

Daire Başkanı

Ahmet CAN

Şube Müdürü

Sinan ÇELİK

Memur

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Rukiye ARSLAN

Daire Başkanı

Ayşegül GÜNAL

Şube Müdür V.

Halil GÜNEŞ

Şube Müdür V.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Mehmet Ali CAN

Daire Başkanı

Muazzez AKSU

Şef

Neslihan MERT

Kütüphaneci

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Bedir TAŞDEMİR

Şube Müdür V.

Meryem KÖSE

Şube Müdürü V.

İbrahim Halil ÜNLÜ

Memur

BİRİM

BİRİM KALİTE KOMİTESİ

GÖREVİ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Mehmet UYAR

Daire Başkanı

Deniz KOÇ

Şube Müdürü

Soner BÜYÜKTAŞ

Şef

Yapı İşleri Daire Başkanlığı

Mehmet Nuh UÇAR

Daire Başkanı

Filiz KAL

Şube Müdürü

Hüseyin BORAN

Bilgisayar İşletmeni

Personel Daire Başkanlığı

Nevin ALAGÖZ BOZKAYA

Şube Müdürü V.

Ayşe ÖZOĞLU

Şube Müdürü V.

Veysel ALICI

Büro Personeli

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

Prof. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM

BAP Komisyon Başkanı

Doç. Dr. Sumru BAKAN

Koordinatör

Doç. Dr. Metin AÇIKYILDIZ

Komisyon Üyesi

Nursel KÖKSAL

Bilgisayar İşletmeni

Sürekli Eğitim Merkezi (KÜSEM)

Prof. Dr. Mehmet ŞENTÜRK

Müdür

Öğr. Gör. Kadir POLAT

 

Fatma ÇAYLI

Memur

İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTAMER)

Doç. Dr. Evrim BARAN AYDIN

Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Eyyüb KARAKAN

Müdür Yard.

Öğr. Gör. Ümit Haydar EROL

 

Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (TAMER)

Prof. Dr. İsmail GÜL

Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Faika YARALI KARAKAN

Müdür Yardımcısı

Arş. Gör. Berna ERGUN ÇETİN

Yönetim Kurulu Üyesi

Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLMER)

Dr. Öğr. Üyesi Hasan GÜLER

Müdür

Öğr. Gör. Gülsade KALE

Yönetim Kurulu Üyesi

Fatma ÇAYLI

Memur

Ortadoğu Araştırma Merkezi (KODAM)

Doç. Dr. İbrahim EFE

Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ALTUNCU

Müdür Yardımcısı

Arş. Gör. Dr. Osman ÜLKER

Müdür Yardımcısı

Arş. Gör. Muhammed Mücahid DALKILIÇ

 

Türkçe ve Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)

Doç. Dr. Yakup ALAN

Müdür

Öğr. Gör. Mehmet ÖZŞAVLI

Müdür Yrd

İsa KARABULUT

Şube Müd.

Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (KİTAM)

Prof. Dr. Fatih BEKTAŞ

Müdür

Kilis Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUZEM)

Dr. Öğr. Üyesi Hasan GÜLER

Müdür

Öğr. Gör. Ali Ziya YAPICIOĞLU

Müdür Yardımcısı

Fatma ÇAYLI

(Memur

BİRİM

BİRİM KALİTE KOMİTESİ

GÖREVİ

Baharat ve Tıbbi Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (BATMER)

 

 

Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAMER)

Dr. Ögr. Üyesi Seher MAŞKARAOĞLU

Müdür

Öğr. Gör. Feride DURAN

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Dr. Sahra İpek EDİS AYDOĞAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇUAM)

Doç. Dr. Ahmet SİMSAR

Müdür

Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER)

Doç. Dr. Esra ASICI

Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Tuba BIYIKBEYİ

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Mehmet GÖNÜLER

Müdür Yardımcısı

SIRA NO

GÖREVLİ OLDUĞU BİRİM

ADI SOYADI

KURUL ÜNVANI

1

Rektör

Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Başkan

2

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

Başkan V.

3

Rektörlük

Doç. Dr.  Ali KESTANE

Kalite Koordinatörü

4

Genel Sekreterlik (Özel Kalem)

Genel Sekreter Necdet BOZGEYİK

Üye

5

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

Doç. Dr. Efe Çetin YILMAZ

Üye

6

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Doç. Dr. Bengü HIRLAK

Üye

7

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Doç. Dr. Muazzez HARUNOĞULLARI

Üye

8

Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekanlığı

Doç. Dr. Mustafa CİNOĞLU

Üye

9

İlahiyat Fakültesi Dekanlığı

Doç. Dr. Mehmet KARAKUŞ

Üye

10

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Kani ARICI

Üye

11

Ziraat Fakültesi Dekanlığı

Dr. Öğr. Üyesi Faika YARALI KARAKAN

Üye

12

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Doç. Dr. Zehra GÖKÇE

Üye

13

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Yunus GÜR

Üye

14

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ALTUNCU

Üye

15

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müd.

Öğr. Gör. Sultan Güler KURT

Üye

16

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müd.

Dr. Öğr. Üyesi Melih AYDIN

Üye

17

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müd.

Öğr. Gör. Mehmet GÖNÜLER

Üye

18

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müd.

Dr. Öğr. Üyesi Gülcan KOYUNCU

Üye

19

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü

Doç. Dr. M. Fatih GÜLOĞLU

Üye

20

Hukuk Müşavirliği

Av. Mustafa ŞAHİN

Üye

21

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÖRENTAŞ

Üye

22

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başk.

Daire Başkanı Mehmet Ali CAN

Üye

23

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Mehmet Uğur KARATAŞ

Üye

24

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Mehmet Nuh UÇAR

Üye

25

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Rukiye ARSLAN

Üye

26

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Turgut AKGÜN

Üye

27

Personel Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Abdulkerim KALKAN

Üye

28

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Mehmet UYAR

Üye

29

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Memet TÜFEKÇİ

Üye

30

Öğrenci Temsilcisi/İİF İlahiyat Bölümü Öğrencisi

Gökan KALKAN

Üye

31

Kalite Koordinatörlüğü

Şube Müdürü Reyhan ANDEROĞLU

Koordinatör Üye

Kalite İzleme ve Değerlendirme Komitesi

• Doç. Dr. Fatih GÜLOĞLU

• Öğr. Gör. Dr. Ferhat HAN
• Öğr. Gör. Sultan Güler KURT

  21.06.2022 Kalite Komisyonu Toplantısı  21.06.2022 Kalite Çalışma Grupları ve Birim Kalite Komiteleri Toplantısı

  29.12.2021 Uluslararasılaşma Çalışma Grubu Toplantısı

  14.12.2021 Yönetim Sistemleri Çalışma Grubu Toplantısı  07.12.2021 Toplumsal Katkı Çalışma Grubu Toplantısı

  30.11.2021 Araştırma Ve Geliştirme Çalışma Grubu Toplantısı

  22.11.2021 Eğitim ve Öğretim Çalışma Grubu Toplantısı

  02.11.2021 Kalite Çalışma Grup Başkanları Toplantısı  12.10.2021 Kalite Komisyonu ve Çalışma Grupları ToplantısıSIRA NO

GÖREVLİ OLDUĞU BİRİM

ADI SOYADI

KURUL ÜNVANI

1

Rektör

Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Başkan

2

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

Başkan V.

3

Rektörlük

Doç. Dr. Ali KESTANE

Kalite Koordinatörü

4

Genel Sekreterlik (Özel Kalem)

Genel Sekreter Necdet BOZGEYİK

Üye

5

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Kemal DELİHACIOĞLU

Üye

6

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Bektaş TEPE

Üye

7

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Fatih KANTER

Üye

8

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR

Üye

9

İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

Üye

10

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Kani ARICI

Üye

11

Ziraat Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Mustafa DEDE

Üye

12

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Mehmet KULE

Üye

13

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü

Doç. Dr. Cengiz TAŞKIN

Üye

14

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ALTUNCU

Üye

15

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müd.

Doç. Dr. Mesut YALÇIN

Üye

16

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müd.

Doç. Dr. Melda AKBABA

Üye

17

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müd.

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem ŞAHİNER

Üye

18

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müd.

Doç. Dr. Yakup DOĞAN

Üye

19

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Erdinç GÜLCÜ

Üye

20

Hukuk Müşavirliği

Av. Mustafa ŞAHİN

Üye

21

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÖRENTAŞ

Üye

22

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başk.

Daire Başkanı Mehmet Ali CAN

Üye

23

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Mehmet Uğur KARATAŞ

Üye

24

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Mehmet Nuh UÇAR

Üye

25

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Rukiye ARSLAN

Üye

26

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Turgut AKGÜN

Üye

27

Personel Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Abdulkerim KALKAN

Üye

28

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Mehmet UYAR

Üye

29

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Memet TÜFEKÇİ

Üye

30

Kalite Koordinatörlüğü

Şube Müdürü Reyhan ANDEROĞLU

Koordinatör Üye

SIRA NO

GÖREVLİ OLDUĞU BİRİM

ADI SOYADI

KURUL ÜNVANI

1

Rektör

Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Başkan

2

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

Başkan V.

3

Rektörlük

Dr. Öğr. Üyesi Ali KESTANE

Kalite Koordinatörü

4

Genel Sekreterlik (Özel Kalem)

Genel Sekreter Necdet BOZGEYİK

Üye

5

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

Doç. Dr. Efe Çetin YILMAZ

Üye

6

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Doç. Dr. Bengü HIRLAK

Üye

7

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Doç. Dr. Muazzez HARUNOĞULLARI

Üye

8

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekanlığı

Doç. Dr. Mustafa CİNOĞLU

Üye

9

İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı

Dr. Öğr. Üyesi Ali GÜNGÖR

Üye

10

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Kani ARICI

Üye

11

Ziraat Fakültesi Dekanlığı

Dr. Öğr. Üyesi Faika YARALI KARAKAN

Üye

12

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Doç. Dr. Zehra GÖKÇE

Üye

13

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Yunus GÜR

Üye

14

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ALTUNCU

Üye

15

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müd.

Öğr. Gör. Sultan Güler KURT

Üye

16

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müd.

Doç. Dr. Melda AKBABA

Üye

17

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müd.

Öğr. Gör. Mehmet GÖNÜLER

Üye

18

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müd.

Dr. Öğr. Üyesi Hasan GÜLER

Üye

19

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÜLOĞLU

Üye

20

Hukuk Müşavirliği

Av. Mustafa ŞAHİN

Üye

21

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÖRENTAŞ

Üye

22

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başk.

Daire Başkanı Mehmet Ali CAN

Üye

23

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Mehmet Uğur KARATAŞ

Üye

24

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Mehmet Nuh UÇAR

Üye

25

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Rukiye ARSLAN

Üye

26

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Turgut AKGÜN

Üye

27

Personel Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Abdulkerim KALKAN

Üye

28

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Mehmet UYAR

Üye

29

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Memet TÜFEKÇİ

Üye

30

Öğrenci Temsilcisi/İİF İlahiyat Bölümü Öğrencisi

Gökan KALKAN

Üye

31

Kalite Koordinatörlüğü

Şube Müdürü Reyhan ANDEROĞLU

Koordinatör Üye

 

LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

 

Doç. Dr.  Ali KESTANE

 

Gen. Sek. Necdet BOZGEYİK

Öğr. Gör. Dr. Ferhat HAN

Şube Müd. Reyhan ANDEROĞLU

 

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Doç. Dr. Mustafa CİNOĞLU

 

Grup Başkanı

Doç. Dr. Esra ASICI

Üye

Doç. Dr. Muharrem ŞAHİNER

Doç. Dr. Ahmet SİMSAR

Üye

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARNAS

Üye

Daire Başk. Rukiye ARSLAN

Şube Müd. Deniz KOÇ

Üye

Üye

Şube Müd. V. Ayşe ÖZOĞLU

Üye

Kütüphaneci Neslihan MERT

Üye

 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Prof. Dr. Bektaş TEPE

 

Grup Başkanı

Doç. Dr. Efe Çetin YILMAZ

Doç. Dr. Zehra GÖKÇE

Başkan Yard.

Üye

Doç. Dr. Ebru KÜLEKÇİ AKYAVUZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Faika YARALI KARAKAN

Üye

Doç. Dr. Evrim BARAN AYDIN

Üye

 

 

TOPLUMSAL KATKI

Doç. Dr. Muazzez HARUNOĞULLARI

 

Grup Başkanı

Doç. Dr. Mehmet Fatih GÜLOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin AÇIKALIN

Dr. Öğr. Üyesi Yunus GÜR

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZER

Üye

Üye

Üye

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Akın TERCANLI

Dr. Öğr. Üyesi Özcan ÖZKAN

Üye

Üye

Öğr. Gör. Dr. Sahra İpek EDİS AYDOĞAN

Üye

Daire Başk. Mehmet UYAR

Üye

Daire Başk.Turgut AKGÜN

 

Üye

YÖNETİM SİSTEMLERİ

Doç. Dr. Bengü HIRLAK

 

Grup Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Alper YETKİNER

Üye

Öğr. Gör. Sultan Güler KURT

Üye

Daire Başkanı Memet TÜFEKÇİ

Üye

Şube Müd. V. Nevin ALAGÖZ BOZKAYA

Üye

 

ULUSLARARASILAŞMA

Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÖRENTAŞ

 

 

Grup Başkanı

Öğr. Gör. Şeyma GÜÇLÜ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Turgay GÖKGÖZ

Arş. Gör. Zeynel AMAÇ

Üye

Üye

 

 

Raporlama ve Mevzuat

Yapım Aşamasındadır.

GüncelÖrnek Resim
Örnek Resim
Örnek Resim
Örnek Resim
Örnek Resim
Örnek Resim

İletişim

Kalite Koordinatörlüğü iletişim bilgileri

Prof. Dr. Halil ALDEMİR – Koordinatörlükten Sorumlu Rektör Yard. : 0 348 814 26 66 / 5001-1550

Doç. Dr. Ali KESTANE – Koordinatör : 0 348 814 26 66 / 1034-1508

Şube Müdürü Reyhan ANDEROĞLU – Koordinatörlük Personeli : 0 348 814 26 66 / 1351-7403

Adres

Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 KİLİS

Email

kaliteofisi@kilis.edu.tr