Ünvanı

Yrd. Doç. Dr.

Muazzez Harunoğulları

Adı-Soyadı

Muazzez Harunoğulları

Doğum Tarihi ve Yeri

Fakülte

Fen Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Coğrafya Bölümü

E-posta/Web

muazzez@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

(0348 ) 822 23 50 - 1447

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Gazi Üniversitesi

2001-2006

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

2001-2006

Doktora

Atatürk Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı

2007-2013

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Yrd. Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2014--

Öğretmen

Özel Öğretim Kurumları (MEB)

2005-2010

Öğretmen

MEB

2010-2014

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Henüz hiç bir bilgi girilmemiştir.

Doktora Tezi

Henüz hiç bir bilgi girilmemiştir.

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Henüz hiç bir bilgi girilmemiştir.

Yönettiği Doktora Tezleri

Henüz hiç bir bilgi girilmemiştir.

Araştırma Alanları

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

Uluslararası Göç

Orta Doğu ve Jeopolitiği

Enerji Kaynakları

Siyasi Coğrafya

Enerji Jeopolitiği
İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Bölüm Başkanı 2017--
Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörü 2017--
Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı 2017--
Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı 2017--
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı 2016-2017
Coğrafya Bölüm Başkanı 2014-2016
Rektör Danışmanı 2017--

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi 2017--
Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi 2016--
Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi 2014-2016
Sağlık Hizmetleri MYO Yönetim Kurulu Üyesi 2017-2017

YAYIN BİLGİLERİ

Kitaplar, Kitapçık ve Kitap Bölümleri

HARUNOĞULLARI, M. (2013). "Sosyo -Ekonomik ve Çevresel Etkileri Yönünden Yumurtalık-Ceyhan Enerji Yatırımları" "In Terms of Socio-Economic and Environmental Impact of Energy Investments Case of Yumurtalık-Ceyhan" Ankara: Sonçağ Matbaası


Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


HARUNOĞULLARI, M. (Mayıs 2016). “Suriyeli sığınmacı çocuk işçiler ve sorunları: Kilis örneği” “Child labor among Syrian refugees and problems: case of Kilis” Göç Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, Mayıs 2016, sf. 29– 63,  ISSN: 2054-7110 | e-ISSN: 2054-7129.HARUNOĞULLARI, M. (Ağustos 2016). “Suriyeli Sığınmacıların Kilis Şehrindeki Mekânsal, Kültürel ve Ekonomik Etkileri” “Spatial Cultural and Economic Effects of The Syrian Refugees in Kilis City” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), Cilt: 9 Sayı: 45 Ağustos 2016, sf. 373-396, ISSN: 1307-9581. Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20164520617. 373-396.HARUNOĞULLARI, M. (Aralık 2016). “Hazar Havzasindaki Jeoekonomik Mücadele ve Devletlerin Bölge Politikalari” “Geoeconomic Struggle In Caspian Basin And State Policies In The Region” International Journal Of Eurasia Social Sciences, Year:7, Vol: 7, Issue: 25, pp. (133-162).HARUNOĞULLARI, M. (Aralık 2016). “Kilis’in İnanç Turizmi Potansiyeli ve Kutsal Mekânları / Faith Tourism Potential in Kilis and Sacred Places”, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, Volume 11/21 Fall 2016, ANKARA/TURKEY, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9741, p. 177-210.


HARUNOĞULLARI, M. (Ocak 2017). “Enerji kaynaklarının jeopolitiği ve küresel güçlerin enerji politikaları” “Geopolitics of energy resources and energy policy of global powers” International Journal of Socaial Sciences and Education Research Online, http://dergipark.gov.tr/ijsser Volume: 3 (1), 2017. pp. 146-171. Copyright © 2015 by IJSSER ISSN: 2149-5939. 

HARUNOĞULLARI, M. (Mayıs 2017). “Orta Doğu Jeopolitiği ve Küresel Güçlerin Enerji Mücadelesi” “Middle East Geopolitics and Energy Struggle of The Global Powers”Humanitas (Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi), 2017; 5(9): 121-137, DOI: 10.20304/humanitas.318517, ISSN: 2147-088X, http://humanitas.nku.edu.tr

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

HARUNOĞULLARI, M. ÖZDEMİR, Ü. (2014), ‘Ceyhan-Yumurtalık Sanayi ve Enerji Yatırmlarında BTC’nin Önemi’’ ''Ceyhan-Yumurtalık Industry And Energy Investment Importence of BTC’’ International Congress of the Turkish Association of Geographers, 4-7 Haziran 2014, Muğla. Proceedings of International Congress of Turkish Association of Geographers (Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı) s.428-437. (Tam metin, Sözlü sunum).  

HARUNOĞULLARI, M. ÖZDEMİR, Ü. (2015), ''Türkiye Enerji Tüketimi ve Geleceğine İlişkin Bir Değerlendirme'' ''An Assessment On Turkey's Energy Consumptıon And Future'' International Congress of the Turkish Association of Geographers as a joint event with the EUROGEO 2015 Conference. (Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı) 21-23 Mayıs 2015, Ankara, s. 242-252. (Tam metin, Sözlü sunum). 

HARUNOĞULLARI, M. KAYAR, S. (2015), ''Ortahisar'da (Ürgüp) Doğal Soğutmalı Yer Altı Depolarının Coğrafi Analizi'' ''Geographıcal Analysıs Of Natural Cooled Underground Warehouses In Ortahisar (Urgup)'' International Congress of the Turkish Association of Geographers as a joint event with the EUROGEO 2015 Conference. (Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı) 21-23 Mayıs 2015, Ankara, s. 74-84. (Tam metin, Sözlü sunum).


HARUNOĞULLARI, M.  (2016),  Kilis Kentindeki Suriyeli Göçmenlerin Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Mekansal Analizi” II. International Middle East Conferences (II. Uluslarası Ortadoğu Konferansları - Ortadoğudaki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu-), 28-29 Nisan 2016, Kilis. (Özet, Sözlü Sunum).HARUNOĞULLARI, M. (2016), Orta Doğu’nun Jeostratejisi ve Enerji Kaynaklı Sorunları “Geostrategy the Middle East and its Energy Source Problems” 2nd International Middle East Symposium –State, Non-State Actors, and Democracy in the Middle East- (II. Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu) May 04-07, 2016, Kırıkkale. (Tam metin, Sözlü sunum).HARUNOĞULLARI, M. (2016).Suriye İç Savaşı ve Küresel Etkilerinin Siyasi Coğrafya Açısından Değerlendirilmesi”Evaluatıon Of Syrıan Cıvıl War And Its Global Effects In Termsof Polıtıcal Geography’’ “GEOMED 2016-The 4th International Geography Symposium May 23-26, 2016” GEOMED 2016- 4. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 23-26 Mayıs 2016. Kemer (Antalya). (Özet, Sözlü Sunum).HARUNOĞULLARI, M. (2016). Orta Doğu Jeopolitiği ve Küresel Güçlerin Enerji Mücadelesi’’ “Middle East Geopolitics And Having Energy Struggles Of The Global Power’’  International Congress of the Turkish Association of Geographers, June 2-4, 2016, Balıkesir. Uluslararası Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Yıllık Kongresi 2016, 02-04 Haziran 2016, Balıkesir. (Özet, Sözlü Sunum).HARUNOĞULLARI, M. (2016). “Jeopolitik Rekabet Alanı: Hazar Havzası ve Türkiye” “Geopolitical competition region: Caspian Sea Basin and Turkey” TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu (International Geography Symposium) Bildiriler Kitabı, 13-14 Ekim 2016 /13-14 October 2016, Ankara s. 401-413. (Tam metin, Sözlü sunum).HARUNOĞULLARI, M. POLAT, Y. (2016). “Suriyeli Sığınmacı Kadın ve Çocukların Göç Sürecindeki Yaşam Tecrübeleri: Kilis Şehri Örneği” I. Uluslararası Göç ve Çocuk Sempozyumu 17-18 Kasım 2016, İstanbul. (Özet, Sözlü Sunum).HARUNOĞULLARI, M. (2017). “Küresel Boyutta Nükleer Enerji Görünümü ve Geleceği” Al Farabi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Al Farabi 1st International Congress On Social Sciences) 11-14 Mayıs 2017, Gaziantep (Özet, Sözlü Sunum).


HARUNOĞULLARI, M. POLAT, Y. (2017). “Urban Space Experience and Perceptions of     Syrian Refugee Children” 3rd International Scientific Conference Geobalcanica May, 20-21 2017, Skopje-Republic of Macedonia (Tam metin, Sözlü sunum ).

HARUNOĞULLARI, M. (2017). “15 Temmuz Darbe ve İşgal Girişimi Öncesinde Türkiye’ye Yönelik İç ve Dış Tehditler” Uluslararası 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye Sempozyumu 24-26 Mayıs 2017, Muş (Tam metin, Sözlü sunum). 


POLAT, Y. HARUNOĞULLARI, M. ÇAM, H. H. (2017). “Kilis İlinde 2011-2015 Yılları Arasında Çocukların Hastaneye Başvuru Nedenlerinin Değerlendirilmesi” “Evaluation Of Children's Hospital The Causes The Applıcatıon Between The Years 2011-2015 İn Kilis” I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran- 1 Temmuz 2017 AYDIN. (Özet, Sözlü Sunum).


ÇAM, H. H. HARUNOĞULLARI, M. POLAT, Y. (2017). “Kilis İlinde Türk ve Suriyeli Bebeklerde Düşük Doğum Ağırlığı Prevalansı ve Risk Faktörlerinin Araştırılması” “Investigation Of The Risk Factors And Prevalence Of Low Birth Weight In Turkish And Syrian Infants In Kilis” IV. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA (IMCOFE), August 23-25, 2017 Rome / ITALY. (Özet, Sözlü Sunum). 

HARUNOĞULLARI, M. HATUNOĞLU Z. POLAT Y. KILIÇ M. (2017). “Kahramanmaraş Esnafının Suriyeli Sığınmacılara İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi” “Determınation of Kahramanmaras Tradesman’s Opinion in Relation to Syrian Refugees” KAYES I. Ulaslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi “Göç Hareketlerinin Sosyo-Ekonomik ve Siyasal Etkileri” 12-14 Ekim 2017 Kahramanmaraş. (Özet, Sözlü Sunum).  


HARUNOĞULLARI, M. HATUNOĞLU Z. POLAT Y. KILIÇ M. (2017). “Türkiye'ye Sığınan Suriyeli Öğrencilerin Üniversite Eğitimine ve Türkiye’ye İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi: Kahramanmaraş Örneği” “The Determınatıon Of The Opinions of The Syrian Students Who Take Refuge in Turkey on Unıversity Education And Turkey: The Case Of Kahramanmaras”. KAYES I. Ulaslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi “Göç Hareketlerinin Sosyo-Ekonomik ve Siyasal Etkileri”. 12-14 Ekim 2017 Kahramanmaraş. (Tam Metin, Sözlü Sunum).HARUNOĞULLARI, M. (2017). “Jeopolitik ve Jeostratejik Çekişmelerin Odağında Ortadoğu: Siyasi Coğrafya Perspektifinden Bir Değerlendirme”Uluslararası Mercidabık’tan Günümüze 500 Yılda Orta Doğu, 26-27 Ekim 2017, Kilis (Özet, Sözlü sunum ).HARUNOĞULLARI, M. (2017). “Hazar’ın Hukuki Statüsü ve Enerji Kaynaklarının Paylaşımı: Kıyıdaş Ülkeler Arasındaki Anlaşmazlık ve Mücadele”Legal Status of Hazar and Sharing of Energy Resources: Conflict and Struggle Between the Coastal States” II. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, 19-21 Ekim 2017, Bakü- Azerbaycan (Özet, Sözlü Sunum). POLAT, Y. HARUNOĞULLARI, M. (2017). “Mersin-Arslanköy Yörüklerinin Yaylacılık Geleneği” “Plateau Tradition of Mersin-Arslanköy Yoruks” II. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, 19-21 Ekim 2017, Bakü- Azerbaycan (Özet, Sözlü Sunum).


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler


HARUNOĞULLARI, M. POLAT, Y. (2017). “Suriyeli Sığınmacı Kadın ve Çocukların Göç Sürecindeki Yaşam Tecrübeleri: Kilis Şehri Örneği” International Migration and Children- Uluslararası Göç ve Çocuklar isimli kitapta bölüm, (Ed. Süleymanov, Abulfez. Sönmez, Pelin. Demirbaş Ünver, Fatma. Akbaba, Selami Mete), Transnational Press London in the United Kingdom, London, www.tplondon.com. ss. 247-262.


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


HARUNOĞULLARI, M. (Temmuz 2017). “Evaluation Of Syrian Civil War And Its Global Effects In Terms Of Political Geography” “Suriye İç Savaşı ve Küresel Etkilerinin Siyasi Coğrafya Açısından Değerlendirilmesi” Marmara Coğrafya Dergisi / Marmara Geographical Review, Yıl/Year: Temmuz/July 2017 • Sayı/Issue: 36 • ss/pp: 315-326 • ISSN: 1303-2429 • E-ISSN: 2147-7825.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


HARUNOĞULLARI, M. (2013), ‘‘Küresel Arenada Türkiye’nin Enerji Stratejisi ve Enerji Politikaları’’ ‘‘Turkey's Energy Strategy and Energy Policies in the Global Arena’’ Türkiye Coğrafyacılar Derneği Kongresi 2013, 19-21 Haziran 2013, İstanbul: Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi Bildiriler Kitabı, s.399-408. (Tam metin, Sözlü sunum).


HARUNOĞULLARI, M. CENGİZ, D. (2014), ''Suriyeli Göçmenlerin Mekânsal Analizi: Hatay (Antakya) Örneği'' ''Spatial analysis of Syrian immigrants: Case of Hatay (Antakya)'' TÜCAUM VIII. Coğrafya Sempozyumu Bildiriler Kitabı 23-24 Ekim 2014, Ankara. (2015) s. 309-318. (Tam metin, Sözlü sunum). 

HARUNOĞULLARI, M. (2016), Kilis’in İnanç Turizm Potansiyelinin ve Yerel Ekonomiye Etkilerinin DeğerlendirilmesiThe Evaluatıon Of Faıth Tourısm Potentıal In Kılıs Andıts Impact On Local Economy” Ulusal Alternatif   Turizm Kongresi 7-9 Nisan 2016, Erzincan. (Özet, Sözlü Sumun).

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Henüz hiç bir bilgi girilmemiştir.

Diğer Yayınlar

Henüz hiç bir bilgi girilmemiştir.


BİLİMSEL ETKİNLİKLER (KONGRE, SEMPOZYUM, SEMİNER, PANEL vb)


TÜBİTAK Destekli Doğa Eğitimi Projesi “Hamsilos Tabiat Parkı ve Sinop Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Projesi-II” 01 Temmuz- 07 Temmuz 2012, Sinop.


TÜBİTAK- Afyon Kocatepe Üniversitesi, “Orta Öğretim Coğrafya Öğretmenlerine Yönelik Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Bilimsel Araştırma Projesi Yürütebilme Yeterliliklerini Geliştirme Kursu” 24 Haziran-5 Temmuz 2013, Afyonkarahisar.   

İpekyolu Kalkınma Ajansı Destekli “Proje Döngüsü Yönetimi ve Avrupa Birliği Hibe Programları Eğitimi” Kilis Valiliği, 14-18 Temmuz 2014, Kilis. 

TÜBİTAK ULAKBİM, Editör ve Yazar 7. Eğitim Semineri, 3 Haziran 2015, Erzurum. 

“Teoriden Pratiğe Suriyeli Sığınmacı Krizi ve Yerel Aktörler” Çalıştayı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları ve Uygulama Araştırma Merkezi (ODAMER), 27 Nisan 2017, Kilis.


UNICEF, “Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi Eğitici Eğitimi” Temel Eğitim Programı, 7-11 Eylül 2017, Mersin. “Türkiye’nin Jeopolitiği ve Enerji Politikaları”, Semineri, 01 Nisan 2015, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi


Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kilis İl Eylem Planı Çalıştayı, 21-22 Aralık 2017, Kilis Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Kilis.